Khánh Hòa:

Phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Thứ ba, 30/01/2024 16:20
(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; bảo đảm giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Cụ thể, với mục đích tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh PCTNTC của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị có liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định của pháp luật về PCTNTC; các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTNTC với quan điểm: "Lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách". Xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó là gắn việc quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Công điện số 724/CÐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ với việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Trong đó UBND tỉnh Khánh Hòa tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Một là, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thực hiện nghiêm quy định về việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTNTC và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhiệm vụ, công vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; phải xác định công tác đấu tranh PCTNTC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và là tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; bảo đảm giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp hoặc có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

leftcenterrightdel
Phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp (ảnh https://www.khanhhoa.gov.vn) 

Thứ hai, đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đó là thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ; khắc phục ngay những sơ hờ có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp.

Rà soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa; loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện; rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiệp nhận hổ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp Tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức. Công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo quy định; thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định về công tác PCTNTC.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và bố trí bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1813/QÐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTNTC; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTNTC.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác PCTNTC; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phi, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phán ánh, kiến nghị của dân; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phát hiện, xử lý tham những trên địa bàn tỉnh...

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTNTC cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; sáng tạo, đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật... nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTNTC; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật: góp phần cải thiện tình hình tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC.

Tiếp tục tổ chức thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ"...

Thứ tư, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; đẩy mạnh phòng ngừa, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện hành vi vi phạm; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi pháp luật.

Theo đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định; đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí công việc nhất là đối với những vị trí công việc có liên quan đến lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phải rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, thi hành án, thuế, quản lý thị trường, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, đầu tư... đảm bảo ngăn chặn được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, vòi vĩnh, chung chi, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân phải chấp hành nghiêm các quy định về Quy tắc ứng xử theo Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/03/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ, rà soát, xử lý chồng chéo trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra