Quận Bình Thủy: Khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Chủ nhật, 27/08/2023 13:22
(ThanhtraVietNam) - Để khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, UBND quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

UBND quận Bình Thủy đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ định kỳ hằng năm, việc triển khai thực hiện đánh giá phải đảm bảo khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch và cụ thể, bám sát theo Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp thành phố (Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá) của Thanh tra Chính phủ.

Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp quận nói riêng, UBND quận tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng những năm tiếp theo.

Cụ thể, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tiêu cực; thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: wikipedia.org) 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị địa phương

UBND quận Bình Thủy yêu cầu công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật, nhất là công khai, minh bạch về quy hoạch, đầu tư, đất đai, tài chính, tài sản công, thủ tục hành chính, công tác tổ chức, cán bộ... Việc thực hiện công khai phải đúng trình tự, thủ tục; nội dung công khai thể hiện bằng văn bản cụ thể (quyết định, biên bản...); đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật. Các phòng, ban ngành và UBND 08 phường ngoài việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan mình còn thực hiện tham mưu cho UBND quận công khai, minh bạch các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, thực hiện nghiêm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện các quy định về thanh toán, giao dịch không dùng tiền mặt, việc trả lương qua tài khoản đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên rà soát việc tặng và nhận quà, sử dụng tài sản công không đúng quy định, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền; kiểm soát xung đột lợi ích trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; xử lý xung đột lợi ích khi có phát sinh.

Chú trọng và nâng cao công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hằng năm. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm; tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, thực hiện việc tự đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình theo Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá.

UBND quận yêu cầu Thanh tra quận Bình Thủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ, Quận ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khắc phục ngay các tồn tại hạn chế trong công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị hàng năm. Do đó, UBND quận giao Thanh tra quận, Phòng Nội vụ quận theo dõi, kịp thời tham mưu đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra