Quận Hai Bà Trưng: Không để phát sinh tham nhũng, lãng phí trên địa bàn

Thứ sáu, 30/12/2022 14:41
(ThanhtraVietNam) - Trong giai đoạn năm 2020 - 2022, UBND quận Hai Bà Trưng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN ). Đồng thời, đưa pháp luật PCTN vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao được nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các quy định trong lĩnh vực PCTN cũng như tình hình triển khai thực hiện, những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của công tác PCTN trên địa bàn theo trách nhiệm, thẩm quyền.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Dưới sự chỉ đạo của UBND quận, toàn quận tập trung chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Đề án phổ biến pháp luật và đảm bảo duy trì thường xuyên và thực hiện tốt “ngày pháp luật” tại các địa phương, cơ sở.

Qua đó, đã tăng cường và nâng cao được sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đặc biệt là pháp luật phòng, chống tham nhũng. Hình thức tuyên truyền phổ biến được các đơn vị thuộc quận áp dụng là tuyên truyền thông qua hội nghị giao ban cơ quan, hội nghị chuyên đề, cuộc họp chi bộ, hệ thống loa truyền thanh… để đưa pháp luật PCTN vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao được nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các quy định trong lĩnh vực PCTN cũng như tình hình triển khai thực hiện, những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của công tác PCTN trên địa bàn theo trách nhiệm, thẩm quyền.

Trong năm 2020 - 2022, 03 đơn vị thuộc quận tổ chức 12 lớp tập huấn có lồng ghép nội dung liên quan đến pháp luật PCTN cho 3.106 đối tượng; 03 đơn vị thuộc quận tổ chức 04 lớp tuyên truyền quán triệt có lồng ghép nội dung liên quan đến pháp luật PCTN cho 655 đối tượng; 05 đơn vị thuộc quận tổ chức 11 hội nghị chuyên đề có lồng ghép nội dung liên quan đến pháp luật PCTN cho 391 đối tượng. 79 đơn vị thuộc quận đã thực hiện tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng lồng ghép qua 1.088 buổi họp giao ban cơ quan tại đơn vị cho 32.803 lượt cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc. 20 đơn vị thuộc quận đã phát thanh 799 buổi qua hệ thống loa truyền thanh có nội dung về pháp luật phòng chống tham nhũng tới nhân dân hoặc thương nhân kinh doanh trong địa bàn đơn vị quản lý.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố và hướng dẫn của Thanh tra thành phố Hà Nội, ngày 08/9/2021, UBND quận có Công văn số 1538/UBND-TTr triển khai, phổ biến, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” theo Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 100% các phòng, ban, ngành, UBND các phường, các đơn vị sự nghiệp và đơn vị khác trực thuộc quận đã triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn kế hoạch và thể lệ cuộc thi. Các phòng, ban, ngành, UBND phường, đơn vị sự nghiệp, đơn vị khác trực thuộc quận và địa bàn dân cư trên địa bàn quận tham gia 140 bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN ”. UBND quận đã tổng kết việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN  giai đoạn 2019 - 2021, có Báo cáo số 728/BC-UBND ngày 11/11/2021 gửi Thanh tra thành phố theo đề nghị tại Công văn số 4053/TTTP-PCTN  ngày 17/9/2021 của Thanh tra thành phố. Ngày 27/9/2022, UBND quận tiếp tục ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND để chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường và các đơn vị khác trực thuộc quận tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật PCTN  giai đoạn năm 2022 - 2025 trên địa bàn quận.

Công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động

Căn cứ các nội dung nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch đã ban hành, UBND quận đã tổ chức các phòng, ban, ngành, UBND các phường, các đơn vị khác trực thuộc UBND quận triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí theo trách nhiệm, thẩm quyền; đặc biệt chú trọng thực hiện việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động; định kì chuyển đổi vị trí công tác và kê khai minh bạch tài sản thu nhập và tăng cường việc thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Quản lý chặt chẽ công tác thu chi tài chính - ngân sách, đảm bảo chi đúng, chi đủ và phát huy được hiệu quả chi ngân sách trên địa bàn. Do thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn nên địa bàn quận không phát sinh hành vi tham nhũng, lãng phí phải xử lý, giải quyết theo quy định.

Đến nay, UBND quận đã chỉ đạo Thanh tra quận kết thúc 02/03 cuộc thanh tra; kết quả thanh tra cho thấy tuy chưa phát hiện hành vi tham nhũng nhưng những thiếu sót trong công tác quản lý là có. Đoàn thanh tra đã kịp thời có kiến nghị và UBND quận đã có quyết định xử lý theo thẩm quyền. Cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2022 đối với 03 đơn vị thuộc quận đang trong thời gian thanh tra quy định. Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2020 - 2022 của quận ghi nhận, năm 2021, Công an quận có tiếp nhận được 02 đơn tố cáo cán bộ chiến sĩ có hành vi nhận hối lộ, bảo kê, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, kết quả xác minh cho thấy, 01 tố cáo sai, 01 tố cáo không có cơ sở kết luận.

UBND quận chấp hành nghiêm túc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống tham nhũng; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo phòng chống tham nhũng định kỳ, đột xuất theo yêu cầu, chỉ đạo, đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. UBND quận có chỉ đạo Thanh tra quận gửi đầy đủ các báo cáo phòng chống tham nhũng UBND quận đã ban hành tới HĐND quận theo quy định tại Khoản 5 Điều 85 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nghiêm túc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

UBND quận đã nghiêm túc chấp hành Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cụ thể, năm 2022, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/11/2021 (Kế hoạch 241) để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2021 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 22/12/2021 và hướng dẫn của Thanh tra thành phố tại Công văn số 5622/TTTP-PCTN  ngày 26/11/2021. Thực hiện chỉ đạo của UBND quận tại Kế hoạch 241, Phòng Nội vụ quận có Công văn số 308/NV ngày 06/12/2021 đề nghị lãnh đạo HĐND & UBND quận, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch UBND 18 phường, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập quận phối hợp thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập. Xét Tờ trình số 321/TTr-NV ngày 13/12/2021 của Phòng Nội vụ quận, UBND quận đã ban hành Quyết định số 4472/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu, kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2021. UBND quận đã tổ chức thực hiện xong công tác kê khai và công khai bản thu nhập.

Qua đó, UBND quận đã có Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 29/7/2022 về kết quả  triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu, hàng năm và bổ sung năm 2021 theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 2675/TTTP-PCTN  ngày 15/7/2022./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra