Quận Hai Bà Trưng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ hai, 30/10/2023 15:11
(ThanhtraVietNam) - Trong 9 tháng đầu năm, Quận ủy, HĐND quận, UBND quận Hai Bà Trưng luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ cấp bách, phải được tiến hành tích cực, thường xuyên, lâu dài theo chương trình, kế hoạch cụ thể có trọng tâm, trọng điểm. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, HĐND quận, UBND quận đã tập trung tổ chức thực hiện Luật PCTN và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác PCTN

UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND để tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2023 trên toàn quận. Đồng thời, Thanh tra quận cũng đã xây dựng phụ lục kế hoạch thanh tra PCTN năm 2023 kèm theo kế hoạch thanh tra năm 2023 trình UBND quận phê duyệt theo trách nhiệm, thẩm quyền. Đồng thời, thống nhất triển khai công tác thanh tra, trong đó có cuộc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2023 đối với 03 đơn vị thuộc quận.

Theo đó, UBND Quận đã tổng kết công tác PCTN theo trách nhiệm, thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Quận tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập” thời kì từ ngày 03/01/2014 đến ngày 30/3/2023 trong lực lượng Thanh tra Quận theo đề nghị của Thanh tra Thành phố tại Công văn số 1286/TTTP-PCTN ngày 28/3/2023.

Bên cạnh đó, Quận đã triển khai kế hoạch PCTN năm 2023 tới các phòng, ban, ngành và UBND các phường trên toàn Quận, giao trách nhiệm cho Thanh tra Quận kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Quận chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo PCTN đã quy định. Đến thời điểm báo cáo, 41 đơn vị thuộc Quận đã xây dựng và ban hành kế hoạch PCTN năm 2023 của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. Công tác báo cáo định kỳ về PCTN đã có nề nếp cho thấy ý thức trách nhiệm PCTN trong các tổ chức, đơn vị thuộc quận đã được nâng cao một bước rõ rệt.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện công tác PCTN

UBND quận Hai Bà Trưng rất quan tâm đến đội ngũ giúp việc triển khai thực hiện công tác PCTN trên địa bàn, đã kịp thời chỉ đạo bố trí nguồn nhân lực để thực hiện công tác PCTN. Theo đó, trách nhiệm giúp việc cho người đứng đầu trong việc thực hiện công tác PCTN được giao cho Thanh tra Quận với vai trò cơ quan thường trực tham mưu tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTN trên địa bàn, gồm Chánh Thanh tra Quận và 01 thanh tra viên.

leftcenterrightdel
Một buổi công bố quyết định thanh tra tại quận Hai Bà Trưng. Ảnh: PV 

Để đảm bảo tính thông suốt, kịp thời trong việc truyền đạt thông tin chỉ đạo, điều hành cũng như việc gửi, nhận các báo cáo, thông tin liên quan đến công tác PCTN về bộ phận giúp việc cho người đứng đầu phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo toàn quận về công tác PCTN, UBND quận đã chỉ đạo tất cả các đơn vị thuộc quận bố trí một cán bộ đơn vị thực hiện nhiệm vụ cán bộ đầu mối triển khai, theo dõi và tổng hợp việc thực hiện công tác PCTN của đơn vị mình, định kỳ hay đột xuất cung cấp thông tin theo yêu cầu và có báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác PCTN về cơ quan thường trực phục vụ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong toàn quận.

Đội ngũ cán bộ đầu mối PCTN tại từng đơn vị thường xuyên được kiểm tra, rà soát để kịp thời bố trí thay thế đối với những cán bộ đã chuyển công tác, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục trong việc triển khai công tác PCTN trên địa bàn Quận. Cùng với sự hỗ trợ đắc lực của mạng thông tin nội bộ của Quận, công tác chỉ đạo, điều hành cũng như việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành trong việc tổ chức triển khai thực hiện, công tác PCTN trên địa bàn Quận luôn diễn ra một cách kịp thời và đảm bảo quy định.

Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

Ngay từ đầu năm, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 13/01/2023 về việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Quận tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND quận về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền về PCTN trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn năm 2022 - 2025 để đảm bảo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật PCTN nói riêng trên địa bàn Quận.

Theo đó, Quận chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Đề án phổ biến pháp luật và đảm bảo duy trì thường xuyên và thực hiện tốt “ngày pháp luật” tại các địa phương, cơ sở. Qua đó đã tăng cường và nâng cao được sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đặc biệt là pháp luật PCTN. Hình thức tuyên truyền phổ biến được các đơn vị thuộc Quận áp dụng là tuyên truyền thông qua hội nghị giao ban cơ quan, hội nghị chuyên đề, cuộc họp chi bộ, hệ thống loa truyền thanh… để đưa pháp luật PCTN vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao được nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các quy định trong lĩnh vực PCTN cũng như tình hình triển khai thực hiện, những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của công tác PCTN trên địa bàn theo trách nhiệm, thẩm quyền.

Cụ thể, 100% các đơn vị thuộc Quận đã thực hiện tuyên truyền kế hoạch PCTN năm 2023 của Thành phố, quận, đơn vị; kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022 của Thành phố, Quận. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của Thành phố, quận… 21 đơn vị thuộc quận đã thực hiện tuyên truyền pháp luật PCTN lồng ghép qua 79 buổi họp giao ban cơ quan tại đơn vị cho 2.340 lượt cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc.

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, trong thời gian tới, cần phải tập trung các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng và đấu tranh giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài sản nhà nước... Tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, thành phố, Quận ủy và UBND Quận đã ban hành trong lĩnh vực PCTN. Cũng như chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thuộc quận quan tâm hơn nữa đến công tác PCTN, có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND Quận và cơ quan thường trực giúp việc cho lãnh đạo UBND Quận về công tác PCTN là Thanh tra Quận về việc thực hiện công tác PCTN thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý, xử lý nghiêm đối với người có hành vi tham nhũng thuộc trách nhiệm của mình.

Đồng thời, đề nghị cơ quan thanh tra, điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra