Quận Thanh Xuân (Hà Nội): Nhiều nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ ba, 29/11/2022 12:34
(ThanhtraVietNam) - UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói chung, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nói riêng phải được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở. Do vậy, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng là hết sức quan trọng.

Hàng năm, UBND quận Thanh Xuân xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp PCTN  theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, UBND quận còn ban hành các Kế hoạch khác như: Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 09/02/2021 về tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng của quận Thanh Xuân; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 06/8/2021 về thực hiện Kế hoạch số 36-KH/QU ngày 08/7/2021 của Quận ủy Thanh Xuân thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 12/8/2021 thực hiện Kết luận số 05- KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị sổ 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

UBND quận xác định công tác PCTN nói chung, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nói riêng phải được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở. Do vậy, UBND quận xác định 6 nội dung nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, cụ thể như sau:

Một là, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải luôn gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, lồng ghép nội dung thực hiện công tác PCTN với sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn để cán bộ, công chức, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động PCTN, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN, tiêu cực; xử lý nghiêm người đứng đầu không chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phát hiện, xử lý tham nhũng, có các hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; kịp thời chấn chỉnh, xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Hàng năm, kết quả công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đó.

Hai là, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

 Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện, xủ lý tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị khởi tố kịp thời khi phát hiện tham nhũng; xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; nơi nào có nhiều thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực nhưng không chủ động tự kiểm tra để phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý, xử lý nương nhẹ thì cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án; thực hiện tốt quy chế phối hợp nhàm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần Công vãn sổ 130- CV/BNCTW ngày 25/3/2021 của Ban Nội chính Trung ương và số 123-CV/TƯ ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "'‘Nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025" tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25/11/2019 của Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phổ Hà Nội”, gắn nhiệm vụ PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đẻ phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận.

leftcenterrightdel
Hội nghị BCH Đảng bộ quận Thanh Xuân 

Ba là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, sai phạm kinh tế nghiêm trọng, phức tạp.

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng cần tập trung xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra với quan điểm: “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điểu tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử’'. Chú trọng áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Trong xử lý tham nhũng phải xác minh rõ, chính xác tài sản của người có hành vi tham nhũng; thu hồi tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm minh những cán bộ không tích cực thu hồi hoặc càn trở hoạt động thu hồi tài sàn tham nhũng.

Bên cạnh đó, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm, nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế. Chấn chỉnh công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong toả tài khoản và xử lý tài sản tham nhũng ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận về phát hiện và xử lý tham nhũng.

Các phòng, ban, đơn vị , UBND các phường thuộc quận chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc công khai, minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị về phát hiện và xử lý tham nhũng. Chủ động cung cấp thông tin, công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử lý đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các cơ quan báo chí. Có cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người tích cực đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường thuộc quận cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo sự đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính và cơ quan thực thi pháp luật trong công tác PCTN. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là các cơ quan thực hiện nhiệm vụ PCTN; có cơ chế khuyến khích, thu hút những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh về công tác tại các cơ quan này. sắp xếp, kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ; tăng cường trang bị phương tiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Sáu là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, pháp luật về phát hiện, xử lý tham nhũng, bảo đảm đồng bộ, khả thi.

Các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW cua Bộ Chính trị, Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/2/2016 của Thành ủy thực hiện Chì thị sổ 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoi với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, chù động phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thong các văn bản quy phạm pháp luật đề đàm bảo tính pháp lý, phù hợp các quy định của pháp luật và thực tiễn của quận, nhất là về công tác cán bộ, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, nhà ở, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bang, thu chi tài chính, ngân sách, tài sản công... nham nâng cao hiệu quả PCTN, đặc biệt là công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra