Quảng Bình: Từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Thứ hai, 06/03/2023 15:30
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Chỉ chị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 10), UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với 5 nội dung, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và Nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN); kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Qua đó, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 02/3/2023, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ chị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên và đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về PCTN. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Coi đấu tranh PCTN là một nhiệm vụ chính trị lâu dài, đặc biệt quan trọng

Nội dung đầu tiên trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của tỉnh Quảng Bình là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, Luật PCTN năm 2018; Chỉ thị số 10 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Tiếp đó là thực hiện các văn bản của tỉnh, như: Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, Công văn số 276/UBND-TH ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công sở, gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Cụ thể, phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN. Nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh PCTN là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và là tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Đồng thời, nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường công khai, minh bạch, đổi mới công nghệ quản lý

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát. Khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử (nếu có) và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức. Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà.

leftcenterrightdel
UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. (Ảnh minh họa - Internet) 

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử, đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; khắc phục những hạn chế tại các Trung tâm giao dịch Một cửa và những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp.

Một nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 là phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN. Theo đó, đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và Hội Doanh nghiệp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, các cơ quan báo chí tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng.

Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Trong đó, tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Tiếp tục rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử. Cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022) cho thấy:

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 333 cuộc thanh tra (82 cuộc thanh tra hành chính, 251 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). Kết quả, chưa phát hiện vụ việc nào có liên quan đến hành vi tham nhũng.

Các ngành, các cấp trong tỉnh đã nhận 1.783 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân nhưng chưa phát hiện trường hợp có liên quan đến hành vi tham nhũng qua giải quyết đơn thư, phản ánh, tố cáo.

Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện 04 vụ việc tham nhũng. Đã khởi tố 04 vụ án/03 bị can.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: Có 45 trường hợp bị xử lý kỷ luật, xem xét xử lý kỷ luật.


Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra