Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 14/06/2022 16:16
(ThanhtraVietNam) - Trong 10 năm thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng 2012 -2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực qua đó phát hiện chấn chỉnh, xử lý kịp thời các đơn vị có hành vi vi phạm quy định.

Thực hiện 105 cuộc thanh tra, kiểm tra về định mức, tiêu chuẩn 

 Cụ thể, theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, về thực hiện công khai, minh bạch hoạt động và trách nhiệm giải trình, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các quy định, thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ công khai minh bạch, nhất là về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ công chức, công tác tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công, kế hoạch nhiệm vụ công tác,... theo quy định của pháp luật PCTN và pháp luật chuyên ngành khác. Các hình thức công khai chủ yếu như: Công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh (quangngai.gov.vn), công khai trên cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; công khai tại cuộc họp, công khai trong ngày pháp luật, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị...

Trong  kỳ, các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 144 cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch tại 421 cơ quan, đơn vị, qua đó phát hiện 11 đơn vị có vi phạm quy định về công khai minh bạch, các sai phạm đã được chấn chỉnh kịp thời, không để tiếp tục xảy ra vi phạm. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời đúng thẩm quyền theo quy định về những vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết thông tin phán ánh, tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nghiêm túc thực hiện quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Về xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, hàng năm, UBND tỉnh đều rà soát ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về quản lý sử dụng tài sản công cho phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong kỳ, UBND tỉnh đã ban hành mới 296 văn bản, sửa đổi bổ sung 49 văn bản; các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 105 cuộc thanh tra, kiểm tra về định mức, tiêu chuẩn tại 129 cơ quan, đơn vị, có 45 đơn vị vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

leftcenterrightdel
 Kết quả tích cực trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Ngãi

Về  thực hiện Quy tắc ứng xử, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; đến nay các cơ quan, đơn vị đều ban hành cụ thể hóa quy định về quy tắc ứng xử; các sở, ngành, địa phương hoặc triển khai tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội theo quy định của Trung ương. Việc kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử được lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN, kết quả kiểm tra tại 458 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện quy tắc ứng xử phát hiện có 01 trường hợp có hành vi vi phạm.

Chuyển đổi công tác 2.122 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

Về chuyển đổi vị trí công tác, để thực hiện có hiệu quả, đúng quy định pháp luật về PCTN, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; theo đó, hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức làm tại các vị trí định kỳ phải chuyển đổi nhằm tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng. Trong kỳ, có 2.122 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Về  tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị, với xu thế hiện nay việc áp dụng khoa học, công nghệ là điều bắt buộc để bắt kịp sự phát triển của thời đại, đây cũng là biện pháp PCTN, TC hữu hiệu, vì vậy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có những biện pháp để hiện đại hóa nền công vụ trên địa bàn tỉnh; ỤBND tỉnh đang triển khai thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi và Đồ án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2018-2022, định hướng đến 2030; đã ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử; từng bước triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, tăng cường sử dụng dịch-vụ công trực tuyến trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; đôn đốc tăng cường sử dụng liên thông văn bản điện tử giữa các cấp và ứng dụng chữ ký số.

Cổng thông tin điện tử tỉnh cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thành lập Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi; công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đang thực hiện 2.049 thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện công khai đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương.

Việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập, hàng năm, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đều ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo theo quy định.

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra