Sơn La: Đảm bảo không có "vùng cấm" trong kiểm soát quyền lực

Thứ bảy, 22/06/2024 14:00
(ThanhtraVietNam) - Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí kết hợp kiểm soát quyền lực, đảm bảo không có "vùng cấm" không loại trừ bất cứ đối tượng nào, ở bất kỳ cấp nào, giữ bất kỳ cương vị nào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị

Qua việc ban hành kế hoạch thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 2024, các phòng, đơn vị đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao. Tình trạng tham nhũng được phòng ngừa, ngăn chặn trong tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tài sản công, trong đầu tư xây dựng và tiêu dùng của đơn vị, tổ chức và cá nhân trong cơ quan. Việc này là cơ sở để cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng.

Các biện pháp như lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản đúng định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị và thực sự cần thiết được thực hiện để phục vụ công tác của UBND tỉnh và Văn phòng. Chỉ những tài sản có nhu cầu cần thiết mới được mua sắm, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Các quy định về công khai thu chi tài chính của cơ quan được thực hiện đúng quy trình, với việc tổng hợp, báo cáo và công khai số liệu dự toán và quyết toán của cơ quan quý II theo chỉ đạo của Sở Tài chính.

Các hoạt động như công khai kết quả nâng bậc lương trước hạn, nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên, và kết quả bình xét thi đua, khen thưởng cũng được thực hiện minh bạch. Mọi khoản thu, chi được hạch toán và theo dõi trong sổ sách của bộ phận kế toán và phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: sonla.gov.vn) 

Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tổ chức và cán bộ, công khai việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cũng được thực hiện.

Vai trò của các tổ chức, đoàn thể, nhất là Ban Thanh tra nhân dân trong việc tham gia, giám sát các hoạt động quản lý nhà nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ được nêu cao. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chống chủ nghĩa cá nhân tiếp tục được đẩy mạnh.

Về xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước được thực hiện nghiêm túc trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ thanh tra, kiểm toán... Các tiêu chuẩn, định mức, trách nhiệm cán bộ quản lý, sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán làm thêm giờ, chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm, chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, các hoạt động hiếu, hỷ, khen thưởng... được công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính một cửa được thực hiện hiệu quả, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan được tăng cường, với việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin báo cáo, ứng dụng công nghệ thông tin Phòng họp không giấy - ecabinet.

Tăng cường các biện pháp và giải pháp để đẩy mạnh công tác quản lý tài chính và tài sản

Nhờ áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và tiêu cực đã được tăng cường và đẩy mạnh. Các quy chế quản lý tài chính và tài sản đã được ban hành, đảm bảo hiệu quả hơn, phù hợp hơn, công khai và minh bạch hơn trong việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công.

Văn phòng UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức rà soát và thực hiện đồng bộ việc sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ, quy định và quy trình giải quyết công việc nội bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo nhằm tăng hiệu quả quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Văn phòng tăng cường các biện pháp và giải pháp để đẩy mạnh công tác quản lý tài chính và tài sản, thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm hàng hóa, văn phòng phẩm và dụng cụ phục vụ hoạt động của UBND tỉnh. Văn phòng cũng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai tài chính và chương trình tiết kiệm, phòng chống lãng phí; đẩy mạnh các giải pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả. Nhờ vậy, dự báo không có khả năng xảy ra tình trạng tham nhũng tại cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh Sơn La khẳng định.

Xác định phòng chống tham nhũng và lãng phí tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh Sơn La, thời gian tới, công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng cùng các nghị quyết và chỉ thị của Đảng và Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong mua sắm hàng hóa và quản lý tài sản công. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo không có "vùng cấm" trong kiểm soát quyền lực. Đồng thời, Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch tiết kiệm và chống lãng phí, đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra