Bộ Khoa học và Công nghệ:

Tăng cường công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Thứ hai, 12/02/2024 17:36
(ThanhtraVietNam) – Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc. Việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp dưới đây đã góp phần tác động đến nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong việc giữ gìn đạo đức công vụ.

Công bố, công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

Năm 2023, Bộ KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện  Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm...

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã thành lập Ban chỉ đạo Bộ KH&CN về PCTN, tiêu cực và thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2104/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Đồng thời, Bộ KH&CN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Theo đó, kết quả thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc, Bộ KH&CN chỉ đạo thực hiện: việc công khai, minh bạch trong hoạt động chung của Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các quy định pháp luật về PCTN và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác; thường xuyên rà soát cơ chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức tiêu chuẩn chi tiêu theo quy định hiện hành; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm với các chỉ tiêu cụ thể, trong đó quán triệt các đơn vị xây dựng các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình thông qua việc kiểm soát chi tiêu hiệu quả, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng đơn vị, không vượt quá chế độ, định mức, tiêu chuẩn chung của Nhà nước; công bố, công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình và thủ tục, giảm thời gian và chi phí trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; và thực hiện việc trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức qua tài khoản, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 “Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách”.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp

Về kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Bộ KH&CN đã thực hiện nghiêm Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các đơn vị và công chức, viên chức thuộc Bộ KH&CN; Quy định về văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính thuộc Bộ KH&CN và công bố, công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính; các cơ quan, đơn vị và công chức trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc, có thái độ đúng mực trong thực hiện nhiệm vụ được giao.    

Trong năm 2023, Bộ KH&CN đã hoàn thành việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc 02 đơn vị trực thuộc Bộ theo Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022 và hướng dẫn, đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023. Hiện nay, Bộ KH&CN đang triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 09 đơn vị trực thuộc Bộ. Đồng thời, trong tháng 12 năm 2023, Thanh tra Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập theo Luật Phòng chống tham nhũng của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cùng kỳ, Bộ KH&CN tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình và thủ tục, giảm thời gian và chi phí trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp thực hiện việc trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức qua tài khoản, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 “Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách”.

Trong năm qua, Bộ KH&CN chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, tiêu cực./.

 

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra