Cao Bằng:

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 10/03/2023 10:00
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2023.

Kế hoạch yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC và các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; cụ thể hóa các nội dung, giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”, đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị đều công khai, minh bạch theo quy định; xác định việc thực hiện các vụ. giải pháp PCTN, TC là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

leftcenterrightdel
Hội nghị thành lập Ban chỉ đạo PCTN, TC tỉnh Cao Bằng. Ảnh minh hoạ: Báo Cao Bằng

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, TC gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là ở những ngành, lĩnh vực nhạy cảm hoặc cơ quan, đơn vị có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị. nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC, nhất là việc quán triệt nghiêm túc, đồng bộ, phổ biến sâu rộng, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC; Luật PCTN năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Xác định công tác PCTN, TC luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC); phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác PCTN, TC.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN, TC gắn với tăng cường công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong CBCCVC, đảng viên và Nhân dân, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy theo quy định pháp luật; khuyến khích, vận động Nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra