Hà Tĩnh:

Tăng cường phòng ngừa và đấu tranh PCTN ở những lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng

Thứ ba, 16/05/2023 15:13
(ThanhtraVietNam) – Theo Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan chức năng cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở những lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng như: đất đai, tài nguyên, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm tài sản công, chứng khoán, các dự án đầu tư công có nguồn vốn từ ngân sách, vốn kinh doanh của đơn vị nhà nước, dịch vụ công, đấu giá quyền sử dụng đất; công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ.

Theo nhận định của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua mặc dù công tác PCTN đã được Đảng, Nhà nước quan tâm; tình trạng tham nhũng từng bước được đẩy lùi, nhiều vụ án tham nhũng đã được phát hiện, truy tố xét xử nghiêm minh tạo niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân. Tuy vậy, tình hình tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có thể diễn biến phức tạp, hành vi tham nhũng sẽ ngày càng tinh vi hơn. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi “tham nhũng vặt” ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có thể diễn ra ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở những lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng như: đất đai, tài nguyên, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm tài sản công, chứng khoán, các dự án đầu tư công có nguồn vốn từ ngân sách, vốn kinh doanh của đơn vị nhà nước, dịch vụ công, đấu giá quyền sử dụng đất; công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra, cần phải tập trung các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh là: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

leftcenterrightdel
 Tăng cường phòng ngừa và đấu tranh PCTN ở những lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng

Từ những nhận định trên, Thanh tra tỉnh đã đưa ra những phương hướng nhiệm vụ giải pháp chung như: tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật PCTN năm 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56/QĐ-TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và các kết luận tại các kỳ họp của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC. Thực hiện tốt việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đã được thụ lý. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch; tập trung thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đấu thầu; đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công,... nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, sai phạm về kinh tế, kiên quyết chuyển cơ quan điều tra để xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và chính quyền các cấp.

Trong đó có những nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện như tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và các quy định của pháp luật nhằm tạo chuyển biến rõ rệt hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về công tác PCTN. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường phối hợp và kịp thời cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; thông qua đó, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng PCTN để chống phá Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục triển khai các quy định, hướng dẫn về thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

Chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; thường xuyên quán triệt về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong đấu tranh PCTN cùng với việc chủ động tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; bảo vệ, khen thưởng, động viên những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Đề cao trách nhiệm tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đổi mới phương thức hoạt động thanh tra, tăng cường tính công khai trong hoạt động thanh tra. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát chấn chỉnh để từng bước nâng cao hiệu quả việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh phân cấp quản lý, CCHC, cải cách thể chế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công khai, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tiếp tục đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, chuyển đổi vị trí công tác, việc tặng quà, nộp lại quà tặng tại các cơ quan, đơn vị; kiểm soát tài sản, thu nhập kiểm soát xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường việc áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý để phát huy hiệu quả phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC ở từng cơ quan, đơn vị, chú trọng quy định những việc không được làm liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của Ban chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh; thực hiện nghiêm túc kịp thời các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra; tăng cường sự phối hợp giữa thanh tra nhà nước với các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Toà án và kiểm tra Đảng trong đấu tranh PCTN.

Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đối với tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan thực hiện chức năng PCTN để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong tình hình mới.
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra