Vĩnh Long:

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách

Thứ tư, 20/03/2024 10:06
(ThanhtraVietNam) - Đó là những nội dung đạt được của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kịp thời đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và những vụ việc tham nhũng được phát hiện đúng theo quy định

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.UBND tỉnh Vĩnh Long đã triển khai các nhiệm vụ, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều hình thức tuyên truyền về THTK,CLP

Cụ thể, trong thời gian qua, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thông qua cơ quan thông tin truyền thông, báo chí; tổ chức các cuộc họp triển khai lồng ghép nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực tại các đơn vị, địa phương. Cơ quan thông tin báo chí, Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long là các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin truyền thông. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến đã thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc THTK, CLP tại cơ quan đơn vị.

UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với nhiều hình thức tổ chức khác nhau như: Thực hiện lồng ghép triển khai trong công tác giao dự toán, quán triệt đến các đơn vị, địa phương, công chức, viên chức những văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Song song đó, các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đoàn thể, quần chúng thường xuyên trong việc tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành, lĩnh vực phụ trách đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi mình quản lý (thông qua các cuộc họp sơ, tổng kết nhiệm vụ trong sinh hoạt cơ quan, đơn vị).

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xây dựng kế hoạch chương trình THTK, CLP phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương.

leftcenterrightdel
Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: CTTĐT.VL)

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công

UBND tỉnh, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương triệt để THTK, CLP tại cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế tồn đọng. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và triệt để tiết kiệm chi ngân sách; các cơ quan chuyên môn không tham mưu thực hiện chế độ chính sách mới làm tăng chi ngân sách khi không có nguồn đảm bảo; thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, đảm bảo nợ công trong giới hạn trung ương quy định. Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2023; huy động các nguồn lực cho đầu tư, trong đó tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, trọng điểm của tỉnh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên nguyên tắc đã được phân công, phân cấp, ủy quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc.

Đẩy mạnh triển khai thi hành có hiệu quả Luật đầu tư công năm 2019; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng tiêu cực. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô thực tế và hiệu quả đầu tư. Qua đó, đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có ban hành chương trình THTK, CLP hàng năm thuộc phạm vi quản lý; đặc biệt là quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng, cụ thể dễ thực hiện. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công khai tài chính đối với các cấp ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước, từ khâu phân bổ dự toán đến khâu quyết toán hàng năm, công khai quy trình thu và sử dụng các loại Quỹ, các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương... đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí…

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra