Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau:

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ ba, 19/09/2023 15:14
(ThanhtraVietNam) – Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTK, CLP), Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, trong những tháng cuối năm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với yêu cầu phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, sự nỗ lực quyết tâm và đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, công tác thực THTK, CLP trên địa bàn huyện U Minh nhìn chung ổn định.

Việc quản lý, chi tiêu kinh phí từ ngân sách và tài sản đúng theo dự toán, bảo đảm thực hành tiết kiệm; công tác quản lý đầu tư xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, theo đúng quy định của Nhà nước, từng bước hạn chế được việc đầu tư tràn lan kéo dài, không hiệu quả, tránh được lãng phí thất thoát vốn đầu tư. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn gắn với yêu cầu phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí tập trung ở các khâu như: Thủ tục hành chính, cấp phép, xử phạt, thu phí, lệ phí...

Năm 2023, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan trên địa bàn huyện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các văn bản lãnh đạo của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc quản lý tài sản công thực hiện đúng quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản nhà nước, tăng cường công tác quản lý tài chính công chặt chẽ; nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, sử dụng tài sản có hiệu quả, đúng mục đích. Từng cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong huyện đã nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật; có sự thống nhất, phân công, phân cấp rõ thẩm quyền cũng như trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

leftcenterrightdel
Huyện U Minh, Cà Mau (ảnh: kinhtemoitruong.vn)

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng dự toán chi tiêu và quyết toán

Theo Ủy ban nhân dân huyện U Minh, trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan đến tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong huyện.

Quản lý chi tiêu ngân sách Nhà nước phải căn cứ vào dự toán được giao đầu năm, thực hiện đúng Luật Ngân sách, cải cách bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hiệu quả đi đôi với việc tiết kiệm trong chi tiêu, đảm bảo tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động thường xuyên để bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chú trọng giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, chủ nghĩa cá nhân, lối sống xa hoa lãng phí, xem đó là những điều kiện, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Mặt khác, đẩy mạnh việc cải cách hành chính, thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định, tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, nhằm ngăn ngừa và khắc phục tình trạng khiếu nại vượt cấp, khiếu nại không đúng nơi quy định, đảm bảo được tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng dự toán chi tiêu và quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các khoản chi sai nguyên tắc, sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức... nghiêm cấm việc dùng danh nghĩa trao đổi học tập kinh nghiệm để tổ chức tham quan, du lịch, tiếp khách sai quy định.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Tổ xử lý sau thanh tra tham mưu xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra và quyết định sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật, thu hồi dứt điểm các khoản tiền sai phạm theo kết luận thanh tra.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản phải tuân thủ đúng các quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu quy hoạch, lập dự án, dự toán, thiết kế, thẩm tra, thẩm định.., cho đến đấu thầu, thi công, giám sát, nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán công trình. Tăng cường sự phối hợp với Ủy ban MTTQVN các cấp, các tổ chức đoàn thể và của nhân dân để thực hiện vai trò giám sát của cộng đồng trong quá trình thực hiện các công trình.

Đặc biệt, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí. Từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đơn vị mình.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra