Hà Nội:

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ ba, 20/09/2022 08:38
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về ''Nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025", UBND Thành phố Hà Nội (TP) ban hành Kế hoạch tăng cường tuyên truyền pháp luật về PCTN trên địa bàn TP (giai đoạn 2022 - 2025).

Xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN

Việc tăng cường tuyên truyền PCTN nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện pháp luật về PCTN.

Đồng thời, gắn việc tăng cường tuyên truyền pháp luật PCTN với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường tuyên truyền pháp luật PCTN đối với khu vực ngoài nhà nước, đảm bảo mọi đối tượng và Nhân dân được phổ biên, tuyên truyền các quy định về PCTN, tiêu cực để mọi người nắm bắt, hiểu và thực hiện đúng quy định về PCTN.

Triển khai thực hiện kế hoạch tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp của TP và chính quyền, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp của quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2022 -  2025 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu trên và Nhân dân; trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động, sinh viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về PCTN với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, thích hợp với từng loại đối tượng. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế và đối tượng tuyên truyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp: Phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở (loa đài chủ yếu tại các xã, phường, thị trấn); Báo in, báo hình; thông qua việc biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật; thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường; xây dựng tủ sách pháp luật; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật; Tăng cường các loại hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; nâng cao hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Các hình thức tuyên truyền đáng chú ý khác cần chú ý như thực hiện thông qua các loại hình văn hóa, văn nghệ; qua hoạt động thực thi pháp luật việc xây dựng, thực hiện hương ước của thôn, làng, quy chế của cơ quan, điều lệ của các tổ chức đoàn thể xã hội...; thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật PCTN gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet: Trang thông tin điện tử, mạng Internet của cơ quan, tổ chức, đơn vị... để mọi người có thể nhanh chóng truy cập, tìm hiểu các quy định một cách chính xác, hiệu quả...

Về nội dung, UBND Thành phố yêu cầu tập trung tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Thành phố về PCTN.

Đồng thời, tuyên truyền về Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; việc xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN...

Tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam và TP; các nhiệm vụ, giải pháp PCTN tại các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo, đánh giá, tổng kết... công tác PCTN của Trung ương và TP; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

Bên cạnh đó, giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính; phê phán những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương...

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về PCTN

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ cơ bản.

Trong đó nổi bật là, tiếp tục tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục công dân và môn Pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của TP.

leftcenterrightdel
  Hà Nội tổ chức nhiều cuộc thi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Ảnh: Internet)

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng dân cư; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN thường xuyên đối với đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này... 

Để thực hiện tốt kế hoạch, UBND TP đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị thuộc TP và yêu cầu nghiêm túc triển khai.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vừa mang tính chất chiều rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực; gắn việc tuyên truyền thực hiện PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra