Hà Nội:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN đến các quận, huyện, sở, ngành

Thứ năm, 08/09/2022 10:26
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Chánh Thanh tra Thành phố ký ban hành Kế hoạch số 3006/KH-TTTP về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 của Thanh tra thành phố Hà Nội. Kế hoạch xây dựng nhằm nâng cao ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, người lao động của ngành Thanh tra Thành phố.

Cụ thể, kế hoạch gắn việc tuyên truyền PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới từng cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra. Ngoài ra, việc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về PCTN nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạng và nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về PCTN vừa mang tính chất chiều rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực; nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên về PCTN.

leftcenterrightdel
 

Theo đó, nội dung tuyên truyền, PBGDPL về PCTN tập trung vào các nội dung sau:

- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ về công tác PCTN, tiêu cực..

- Kinh nghiệm PCTN; các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trong các văn bản chỉ đạo, đánh giá, tổng kết công tác PCTN của Trung ương và Thành phố.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng; kết quả xử lý các vụ việc về PCTN trên địa bàn.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong PCTN, tiêu cực.

- Các văn bản quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo thống nhất, đồng bộ đúng quy định.

- Các tấm gương người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu trong việc phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, Lãnh đạo cơ quan yêu cầu thanh tra các quận, huyện, sở, ngành chủ động tham mưu, đề xuất việc tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL theo các nội dung và hình thức nêu tại Kế hoạch này phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ngoài ra, giao phòng Thanh tra PCTN là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc thanh tra quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền PBGDPL về PCTN theo quy định của Luật PCTN, các văn bản hướng dẫn thực hiện và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong đó có công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN đối với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này; xây dựng báo cáo kết quả công tác tuyên truyền PBGDPL về PCTN theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương và Thành ủy, UBND Thành phố./.

Bảo Yến
Thanh tra TP Hà Nội
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra