Quảng Nam:

Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thứ sáu, 10/03/2023 12:25
(ThanhtraVietNam) - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1223/KH-UBND; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch số 1223/KH-UBND ngày 8/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu, thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu; tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, nghiêm cấm tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi tham nhũng; những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng phải xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình quản lý và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để phòng ngừa tham nhũng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát, rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết dứt điểm; đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có); công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức. Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
Phố cổ Hội An, Quảng Nam. Ảnh: PV 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Cùng với việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của đơn vị, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc phát huy vai trò giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, các cơ quan báo chí tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; việc thông tin cần đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiều, sai lệch.

Nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tránh tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng cơ chế hữu hiệu về bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng. Đề xuất hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đơn vị, tổ chức, cá nhân chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng; tiến hành xử lý hành chính kịp thời, đồng thời đề xuất xử lý hình sự đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật./.

 Thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, ngày 8/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Kế hoạch số 1209/KH-UBND triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá của UBND tỉnh. Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện, hoặc thực hiện không kịp thời việc cung cấp thông tin, tài liệu.

Đỗ Quyên
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra