Tổng cục Thi hành án dân sự:

Tập trung nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thứ hai, 11/09/2023 15:13
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Kế hoạch số 3239/KH-TCTHADS triển khai, thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) trong THADS giai đoạn 2023-2026 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Một trong những nhiệm vụ của kế hoạch là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Căn cứ Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về PCTN, TC trong THADS giai đoạn 2023-2026, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến, kịp thời, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN, TC trong toàn Hệ thống THADS và Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tự nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức, trách nhiệm về PCTN, TC trong lĩnh vực THADS.

leftcenterrightdel
 Buổi làm việc của lãnh đạo Tổng cục THADS. Ảnh: thads.moj.gov.vn

Hai là, hoàn thiện thể chế về THADS, góp phần PCTN, TC. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác THADS đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 nhằm phát triển nguồn nhân lực làm công tác THADS, THAHC và công nghệ thông tin đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các quy trình, quy chế, quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan THADS bảo đảm theo đúng quy định gắn với yêu cầu PCTN, TC trong THADS.

Ba là, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Bốn là, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong THADS; kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS. Tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và PCTN, TC trong công tác cán bộ. Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tăng cường giám sát trong nội bộ tập thể lãnh đạo Cục THADS. Tăng cường giám sát thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật PCTN, TC trong hoạt động THADS.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra; thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, giúp lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về PCTN, TC trong THADS.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ về công tác PCTN, TC của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trong Chương trình hành động PCTN, TC trong THADS giai đoạn 2023-2026. Yêu cầu bảo đảm quán triệt toàn diện, đầy đủ quan điểm, mục tiêu, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và sự chỉ đạo thống nhất của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; phối hợp chặt chẽ, thống nhất với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động; xác định đầy đủ, chính xác các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục, cơ quan THADS địa phương trong việc tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về PCTN, TC trong Chương trình hành động; việc phân công thực hiện phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch phải khả thi, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh hình thức./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra