Thái Nguyên triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai, 27/11/2023 09:52
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP của Chính phủ, sau khi xem xét đề nghị của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh này đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

Ngày 11/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: (1) Hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; (4) Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (5) Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Chính phủ triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện Chiến lược và các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

Thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP, sau khi xem xét đề nghị của Thanh tra tỉnh, ngày 16/11/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

leftcenterrightdel
Quảng trường Võ Nguyên Giáp ở thành phố Thái Nguyên. Ảnh: NT 

Kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên cũng gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như trên với lộ trình thực hiện theo 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026), trong giai đoạn này tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung khắc phục những sơ hở bất cập của pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phối hợp đề xuất các nhiệm vụ cụ thể trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khóa XV, Khóa XVI; chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Giai đoạn thứ 2 (từ năm 2026 đến năm 2030), phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn thứ nhất. Trên cơ sở sơ kết, căn cứ yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và tình hình thực tiễn xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện Chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 và đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược.

Thanh tra tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Ngô Tân
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra