Thanh tra tỉnh Thanh Hóa: Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong cải cách hành chính

Thứ bảy, 07/01/2023 09:43
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên cơ sở các quyết định, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh theo đúng kế hoạch, thời gian quy định với nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành

Ngay từ đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, gồm: Quyết định số 102/QĐ-TTTH ngày 15/01/2022 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số 214/QĐ-TTTH ngày 26/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch 2720/KH-TTTH ngày 14/12/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.

Thanh tra tỉnh đã thành lập Tổ giúp việc chuyển đổi số cơ quan và ban hành Kế hoạch số 1225/KH-TTTH ngày 02/06/2022 về việc chuyển đổi số Thanh tra tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch đã xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực phù hợp với kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, sát với tình hình thực tế của cơ quan và định hướng chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, bố trí kinh phí triển khai. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị, cá nhân; yêu cầu kết quả đạt được và thời gian hoàn thành.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ, sử dụng thời gian làm việc trong giờ hành chính và quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Mặt khác, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính luôn được Thanh tra tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên, thiết thực, thông qua nhiều hình thức, như: Phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, lồng ghép vào các hoạt động của cơ quan, các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; in tờ rơi, tờ gấp pháp luật.

100% văn bản được thực hiện việc áp dụng chữ ký số

Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách tại địa phương để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản nhà nước về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao. Kết quả, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành việc chuẩn hóa TTHC. Hiện nay, 100% danh mục TTHC trong lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết được đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC trên Trang thông tin điện tử. Toàn bộ TTHC được cập nhật, công khai đầy đủ đảm bảo tính hệ thống, minh bạch, dễ tra cứu, sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

Trong năm 2022, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là 703 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 12 hồ sơ, tiếp nhận 691 hồ sơ). Kết quả, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết đúng hạn 677 hồ sơ; còn 26 hồ sơ đang giải quyết trong hạn.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Thanh tra tỉnh đã tổ chức rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của Văn phòng; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy. Đổi mới phương thức làm việc cũng như rà soát, từng bước sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của cơ quan.

leftcenterrightdel
Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thanh tra trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh chụp màn hình - Minh Nguyệt) 

Đồng thời, quán triệt nghiêm túc các quy định của pháp luật, với mục tiêu, xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, năng lực, chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ Nhân dân; đội ngũ công chức, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ.

Công tác tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của công chức được Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm theo quy định. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Cũng trong năm 2022, Thanh tra tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, tài chính và thực hiện quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Rà soát, bổ sung sửa đổi, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định hiện hành; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, 100% các văn bản, tài liệu chính thức được thực hiện dưới dạng hệ thống thư điện tử. Công chức, viên chức trong cơ quan thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan. 100% văn bản được thực hiện việc áp dụng chữ ký số.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo để thực hiện xây dựng mục tiêu chất lượng ISO chung trong cơ quan và cụ thể cho từng phòng, đơn vị. Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu, các quy trình giải quyết TTHC theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 để kiểm soát chất lượng công việc, trọng tâm là giải quyết các TTHC nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân./.

Hoàng Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra