Hậu Giang:

Thị xã Long Mỹ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Thứ hai, 27/03/2023 16:15
(ThanhtraVietNam) - UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn thị xã.

Theo đó, UBND thị xã Long Mỹ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng. Phối hợp thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022.

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn phòng, chống tham nhũng với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đi đôi với thường xuyên theo dõi, thanh tra, kiểm tra... 

Kế hoạch nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

 

CTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra