Nam Định:

Thu hồi tiền, tài sản tham nhũng bằng các biện pháp tư pháp còn hạn chế

Thứ hai, 08/08/2022 11:28
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những tồn tại, hạn chế của UBND tỉnh Nam Định qua công tác tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021. Căn cứ Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn do Thanh tra Chính phủ ban hành, UBND tỉnh tự chấm điểm đạt 57,46/100 điểm.

Năm 2021, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác PCTN, nên công tác này tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng việc công khai, minh bạch trong hoạt động; công tác cải cách hành chính, ứng dụng KHCN trong quản lý, điều hành; tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa của cấp huyện và cấp xã; thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tập trung đấu tranh, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đạt kết quả tốt, tạo niềm tin của Nhân dân và đảm bảo kỷ cương pháp luật.

42 cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã thực hiện các quy định về PCTN; trong đó 31/42 đơn vị thực hiện công khai đầy đủ theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018; 11/11 đơn vị gồm sở Tài nguyên và Môi trường và 10 huyện, thành phố đã thực hiện công khai đầy đủ về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản theo quy định; Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc đã thực hiện công khai lĩnh vực giáo dục; Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện công khai về lĩnh vực y tế theo quy định.

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND tỉnh Nam Định. Ảnh:  baodautu.vn

UBND tỉnh đã ban hành 25 Quyết định về công bố mới và chuẩn hóa 681 TTHC thuộc các lĩnh vực chuyên ngành; tiếp nhận và giải quyết 179.266 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,98%. Đối với các trường hợp giải quyết quá hạn, cơ quan, đơn vị đã có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh Nam Định đã thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của tỉnh, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo; đánh giá, phân loại công chức, viên chức. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được nâng cao, 100% đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 20/01/2021 về thực hiện các nhiệm vụ PCTN, trong đó chỉ đạo triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định. UBND tỉnh ban hành Công văn số 160/UBND-VP8 ngày 04/3/2021 về hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kê khai TSTN theo quy định. Kết quả 42/42 đơn vị và 8.239 người thuộc diện phải kê khai đã tiến hành kê khai TSTN lần đầu; việc thực hiện công khai các bản kê khai là 8.239/8.239 bản (đạt 100%).

Năm qua, các đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện 05 cuộc kiểm tra, 134 cuộc thanh tra, 02 cuộc giám sát; trong đó, có 02 cuộc kiểm tra đã phát hiện hành vi tham nhũng, cụ thể: cuộc kiểm tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh do Ngân hàng Nhà nước thực hiện; cuộc kiểm tra việc quản lý đất đai, thu hồi đất trái thẩm quyền để cho thuê tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc do Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước đã thực hiện được một số nội dung phòng ngừa tham nhũng, nhưng việc kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về PCTN đối với các đơn vị này chưa được nhiều. Trong năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất; nhưng việc phát hiện, xử lý hành chính đối với các vi phạm thực hiện pháp luật về PCTN còn hạn chế và chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng để chuyển cơ quan điều tra. Việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng còn hạn chế, nhất là việc thu hồi bằng các biện pháp tư pháp.

Ngoài ra, do dịch bệnh Covid nên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục, chất lượng, hiệu quả chưa cao; nội dung, hình thức tuyên tuyền, phổ biến chưa phong phú, đa dạng, chưa thu hút được nhiều sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, do đối tượng phải thi hành không có khả năng để thực hiện; địa phương được nhận ủy thác thi hành án của các cơ quan, địa phương khác, nhưng số phải thu vẫn phải thống kê vào số thu hồi của tỉnh, cùng với đó số lượng tiền, tài sản phải thu của năm trước vẫn được tính vào số phải xử lý, theo dõi, đánh giá của năm sau.

Từ kết quả trong công tác tự đánh giá, chấm điểm công tác PCTN năm 2021, UBND tỉnh Nam Định cần đánh giá, phân tích từng tiêu chí, nhất là những tiêu chí chưa có điểm để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị chú trọng việc phát hiện hành vi tham nhũng trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng.

Phối hợp với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong việc chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực sang cơ quan điều tra và đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; đồng thời, chú trọng phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng mới. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc thi hành các bản án về tham nhũng đã có hiệu lực thi hành; kiên quyết xử lý thu hồi tiền, tài sản, đất đai bị tham nhũng.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra thực thi nhiệm vụ, công vụ; công tác xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; nâng cao chất lượng phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, giải quyết tố cáo. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ; nhất là trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra