Yên Bái:

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành

Thứ sáu, 15/09/2023 13:44
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THKT,CLP) của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Yên Bái luôn bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan.

Xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nên ngay sau khi Nghị quyết số 74/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP và Nghị quyết số 53/NQ-CP, ngày 14/4/2023 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP được ban hành, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng lĩnh vực; triển khai, tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn cơ quan các quy định của pháp luật về THTK, CLP. Từ đó, công tác THTK, CLP đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên gắn với học tập, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện các nội dung về THTK, CLP.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Sở TT&TT tỉnh Yên Bái. Ảnh: kinhtemoitruong.vn

Hàng năm, Sở đã xây dựng kế hoạch, chương trình THTK, CLP cho đơn vị mình trên cơ sở bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo Văn phòng - Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện tốt công tác THTK, CLP; giao cho Văn phòng - Thanh tra, các phòng chuyên môn triển khai thực hiện theo lĩnh vực được phân công, các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm cùng theo dõi, giám sát thực hiện đưa kết quả THTK, CLP thành nội dung xem xét, đánh giá công chức, người lao động trong cơ quan.

Triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên các quy định về định mức tiêu chuẩn như: Các quy định về chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; các quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc trong cơ quan nhà nước; các quy định về chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị, sử dụng điện thoại công...; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan theo các quy định của pháp luật. Trong quá trình điều hành đơn vị chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng tình hình biến động, điều hành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả các chế độ. rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan.   

Tăng cường công tác quản lý chi đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao, đặc biệt chú trọng đến một số nội dung: Rà soát và thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi liên quan đến tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách; đặc biệt là các ngày lễ, lễ kỷ niệm có sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để các khoản chi từ công tác phí, điện, nước, điện thoại, xăng dầu, văn phòng phẩm và các chi phí khác. Tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các cơ chế quản lý tài chính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính trong cơ quan để THTK, CLP.

Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản NN đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản mua sắm về đơn vị thực hiện hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản NN, thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã quyết liệt đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện có kết quả Đề án tinh giảm biên chế tỉnh: Năm 2022, giảm 01 cấp Trưởng phòng. Hiện nay, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng số lượng biên chế ở các phòng cũng chỉ duy trì ở mức tối thiểu.

Rà soát, bổ sung chế độ làm việc, thời gian làm việc, nghiên cứu đánh giá các nguyên nhân dẫn đến lãng phí thời gian lao động do bố trí, phân công không đúng người, đúng việc. Quán triệt các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch theo tháng, xử lý công việc khoa học, hợp lý, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường sự vào cuộc trực tiếp của lãnh đạo Sở. Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị… phải đảm bảo đúng mục đích, đúng thành phần, đối tượng tham dự và tiết kiệm thời gian. Niêm yết công khai thời giờ làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế, nội quy, các quy định về thời giờ làm việc, về sử dụng thời gian làm việc, nhắc nhở nghiêm túc các trường hợp thực hiện chưa tốt nội quy, quy chế.

Mặc dù công tác THTK, CLP đã được triển khai và phổ biến tới toàn thể công chức, người lao động để nâng cao nhận thức về công tác này, xong vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số viên chức, người lao động chưa xác định rõ vai trò của cá nhân đối với công tác THTK, CLP đó là chưa biết tận dụng thời gian một cách tối đa để học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Vẫn còn một số bộ phận cán bộ, công chức, người lao động chưa có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các văn bản; chưa gắn việc THTK, CLP thành lề lối tác phong trong công việc cũng như sinh hoạt; chưa thường xuyên gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chưa tận dụng hết thời gian làm việc, sử dụng điện, nước chưa thực sự tiết kiệm…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những mặt còn thiếu sót, trong thời gian tới, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái cần tăng cường tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt nghiêm túc Luật THTK, CLP, các văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về THTK, CLP và các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 74/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Sở để thực hiện.

Thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản, tin bài về THTK, CLP tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và triển khai lồng ghép qua các cuộc họp của cơ quan phổ biến, quán triệt nội dung nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động trong cán bộ, công chức, người lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt là thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề về THTK, CLP đối với các cơ quan, địa phương, tổ chức và cá nhân./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra