Long An:

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Thứ tư, 01/03/2023 13:53
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực, đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Với mục tiêu thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực, đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững kinh tế, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2023. Chương trình phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình THTK, CLP của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; phải gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tập trung vào chủ đề "Triển khai đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị của Quốc hội đã đề ra tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP". Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định. Phải gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình, UBND tỉnh Long An yêu cầu sở, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được thông qua, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ để góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 8 - 8,5 %, GRDP bình quân đầu nguời đạt 95 - 100 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng 12% so với năm 2022; tỷ lệ chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách cao hơn năm 2022.

Rà soát, cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật có liên quan đến công tác THTK, CLP; rà soát, cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư, xây dựng, dịch vụ công; sửa đổi, bổ sung định mức chi tiêu công, tài sản công, xe công, khoán chi, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; lao động, biên chế; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, đất, khoáng sản còn thiếu hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Phấn đấu cân đối nguồn lực để thực hiện việc cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII).

Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Thực hiện rà soát chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện đến ngày 31/12/2022 để hủy bỏ, thu hồi về ngân sách tỉnh các khoản chuyển nguồn không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định.

Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2023; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về thể chế, cơ chế, chính sách; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị có liên quan từ Trung ương đến địa phương để bảo đảm hiệu quả trong thực hiện xử lý công việc.

Tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trong đó, tập trung quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực góp phần để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra