Quảng Ngãi:

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ tư, 10/07/2024 12:05
(ThanhtraVietNam) - Theo đánh giá của UBND tỉnh, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, đối với việc thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành chương trình công tác năm 2024 với 375 nội dung trọng tâm, các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị về các lĩnh vực tài chính ngân sách, công tác cán bộ, chế độ, chính sách, đầu tư, xây dựng... đều thực hiện công khai theo quy định. Trong những tháng đầu năm 2024, qua thanh tra, kiểm tra 12 đơn vị, đã phát hiện thiếu sót trong quá trình thực hiện chưa đến mức phải xử lý.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 và ban hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, theo thống kê có 05 văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ để thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra về chế độ, định mức tại 19 đơn vị, phát hiện 14 đơn vị có sai sót và đã kiến nghị xử lý hơn 3,36 tỷ đồng.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các văn bản về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo từng lĩnh vực cụ thể. Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử tại 07 cơ quan, chưa phát hiện sai phạm.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ với tổng số là 365 người; đến nay, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 114/365 người.

leftcenterrightdel
Quảng Ngãi thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng  

Về thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt, trong những tháng đầu năm đã ban hành 6 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc; tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, truyền thông về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 và giao Thanh tra tỉnh tiến hành thực hiện xác minh tài sản thu nhập (TSTN) năm 2024 với 42 trường hợp tại 09/43 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 2.775 bản kê khai TSTN của 2.775 người thuộc 43 cơ quan, đơn vị; số bản kê khai TSTN đã được công khai đấy đủ bằng hình thức niêm yết, công khai tại cuộc họp đạt 100% so với tổng số các bản kê khai.

Về thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), toàn tỉnh đã triển khai 12 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, đã kết thúc 06/12 cuộc. Qua thanh tra, các cơ quan, đơn vị được thanh tra đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tuy nhiên còn có một số đơn vị chưa thực hiện đúng, đầy đủ định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm bảo trình tự, thủ tục. Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đang xem xét 09 vụ từ các kỳ trước chuyển tiếp…

Có thể nói, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, PCTN, tiêu cực đạt được kết quả tích cực. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe kịp thời đối với các đối tượng có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh những mặt làm được, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhận thấy một số tồn tại hạn chế trong công tác PCTN, tiêu cực như một số sở, ban, ngành tỉnh, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chưa chủ động tự giám sát, kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc phát hiện hành vi tham nhũng chủ yếu qua đơn tố cáo hoặc qua công tác thanh tra, điều tra.

HT

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra