Hà Tĩnh

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thứ sáu, 12/05/2023 15:43
(ThanhtraVietNam) – Trong thời gian qua, các cơ quan, tổ chức , đơn vị tại Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, HĐND tỉnh; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn…

Cụ thể, về thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã chủ động thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị mình theo các nguyên tắc, nội dung, hình thức, trình tự, thẩm quyền quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đặc biệt việc công khai trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân để phòng ngừa tham nhũng thường xuyên được quan tâm, như: Công khai thủ tục hành chính; các chương trình, dự án, chính sách đầu tư; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất.

Đồng thời các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng, Nhân dân nắm bắt, tiếp cận thông tin và tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

Các thủ tục hành chính được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang điều hành tác nghiệp, trang dịch vụ công của tỉnh, trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua trung tâm hành chính công các cấp đã tạo minh bạch, tránh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu. Việc công khai minh bạch các quyết định, kết luận trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Về xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, HĐND tỉnh; UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành nhiều nghị quyết, văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn... Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao; quản lý chặt chẽ hoạt động chi ngân sách nhà nước, cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết; đồng thời, quán triệt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối với việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực”, quán triệt tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 (Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 09/7/2019).

Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Văn bản số 1567-CV/TU ngày 16/02/2023 yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo quy định, phù hợp với nội dung quy hoạch cán bộ và đặc điểm tình hình hoạt động của từng đơn vị, góp phần tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phòng ngừa tham nhũng. Trong Quý I/2023, toàn tỉnh đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC, VC với số lượng 15 người.

Về kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, thực hiện Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh phối hợp Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hướng dẫn các địa phương đơn vị tổ chức kê khai tài sản thu nhập hằng năm và kê khai tài sản thu nhập bổ sung; hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo Văn bản số 1568-CV/TU ngày 16/02/2023 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Hiện nay, trên toàn tỉnh đã tiến hành thực hiện việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định. Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16/QĐ-TT ngày 20/02/2023 về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định.
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra