Quảng Ngãi:

Thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Thứ ba, 21/06/2022 13:37
(ThanhtraVietNam) – Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, 6 tháng đầu năm 2022 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN, UBND tỉnh đã ban hành lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, chấn chỉnh, khắc phục, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực PCTN; thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đạo đức công vụ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng. UBND tỉnh đã thành lập Tổ Công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 và báo cáo Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2021.

Về công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN theo văn kiện Đại hội Đảng XIII, Kết luận Hội nghị toàn quốc về tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc phòng ngừa tham nhũng; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, xử lý các vụ việc tham nhũng kịp thời.

leftcenterrightdel
 Thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Đối với việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, UBND tỉnh đã ban hành chương trình; kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lưọng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đã thực hiện bãi bỏ 01 văn bản, các cơ quan, đơn vị tham mưu tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra để hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh các quy định cho phù hợp với pháp luật hiện hành nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mọi hoạt động quản lý kinh tế - xã hội, trật tự an ninh.

Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác PCTN. Hiện nay, ở cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN và tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tại các sở, UBND cấp huyện nhiệm vụ tham mưu về công tác PCTN hầu hết được giao cho công chức thanh tra làm kiêm nhiệm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đưa ra các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN như tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện bằng các hình thức: Tổ chức hội nghị, phổ biến tại các cuộc họp tập thế cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, tại cuộc họp sinh hoạt chi bộ, tại Ngày pháp luật định kỳ; đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị, gửi qua hệ thống điều hành văn bản điện tử để cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu.. Trong nửa đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện 11 lượt tuyên truyền pháp luật về PCTN cho 540 lượt người, phát hành 45 tài liệu. Các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc tỉnh tiếp tục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo các chỉ thị, quyết định của cấp có thẩm quyền. Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang tin thành phần của các cơ quan, địa phương đã đăng nhiều tin, bài về kết quả công tác PCTN...

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra