Bình Định:

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ tư, 01/02/2023 16:46
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bình Định quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Kết quả, công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc thực hiện kê khai, kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn.

Về công tác chỉ đạo điều hành, ngành Thanh tra đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, địa phương ban hành 89 văn bản để chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác PCTN năm 2022 và một số nhiệm vụ có liên quan theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh. Trong đó, riêng UBND tỉnh đã ban hành 12 văn bản.

Đồng thời, phối hợp tổ chức 159 hội nghị phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực cho 14.447 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 đối với 3.979 người có chức vụ, quyền hạn (trong đó kê khai hàng năm có 3.902 người và kê khai bổ sung có 72 người) tại 606 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong năm 2022, các ngành, địa phương đã xây dựng và thực hiện kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả, đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 107 cán bộ, công chức, viên chức. Các vị trí công tác được chuyển đổi chủ yếu là những người làm việc trong các lĩnh vực: Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, y tế, quản lý tài chính và ngân sách nhà nước, công chức tài chính, địa chính, xây dựng tại UBND các xã, phường, thị trấn, viên chức kế toán các trường Tiểu học, Trung học cơ sở…      

Riêng Thanh tra tỉnh Bình Định đã tham mưu, giúp UBND tỉnh hoàn thành việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 theo Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính phủ; triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với 18 cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh. Qua hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh đã phát hiện, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. 

Cũng trong năm 2022, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện thường xuyên, thực chất, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là thực hiện công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

leftcenterrightdel
Tổ xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Thanh tra tỉnh tiến hành công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. (Ảnh: Thanh tra tỉnh Bình Định) 

Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử, trách nhiệm giải trình, kiểm soát xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn.

Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, ứng dụng công nghệ công tin, chuyển đổi số, cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)… Tiếp tục thực hiện chủ trương hạn chế thanh toán dùng tiền mặt; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực tiếp tục được tăng cường. Trong kỳ, Thanh tra tỉnh và các ngành, địa phương đã tiến hành 25 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 36 đơn vị. Qua đó, đã phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị được thanh tra trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.   

Có thể nói, trong năm 2022, công tác PCTN, tiêu cực được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực. Người đứng đầu nhiều ngành, địa phương, đơn vị đã thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCTN, tiêu cực. Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được triển khai thường xuyên, đồng bộ, bài bản, từng bước đi vào chiều sâu, bảo đảm thực chất, có hiệu quả. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về PCTN, tiêu cực được tăng cường. 

Tuy nhiên, cùng với những kết quả tích cực, việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN, tiêu cực; kiểm tra, giám sát nội bộ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, thông tin, truyền thông các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, PCTN, tiêu cực cho cán bộ và Nhân dân tại một số ngành, địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, kiên quyết, bảo đảm thực chất, phát huy hiệu quả trên thực tế.

Chính vì vậy, năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thực chất, có hiệu quả các biện pháp ngừa theo quy định, gắn với yêu cầu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường và nâng cao cao hiệu quả phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các hành vi tiêu cực, tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tố cáo của công dân…/.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra