Ngành GD&ĐT Bình Định:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg

Thứ ba, 14/03/2023 09:51
(ThanhtraVietNam) - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí… từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng, chống tham nhũng trong môi trường giáo dục, đào tạo

Trong những năm qua, để triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng, tiêu cực và góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Theo đó, Ngành GD&ĐT tỉnh Bình Định thường xuyên quán triệt Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc Sở GD&ĐT tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt sâu rộng, nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu và nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao trách nhiệm của bản thân, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị theo chức trách, nhiệm vụ được giao; có thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc Sở GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, không tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, báo chí và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kịp thời cung cấp thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nỗ lực và quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời thực hiện tốt công tác dân chủ trong hoạt động theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đi cùng với xây dựng, hoàn thiện, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy trình, thủ tục, nội quy, quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc và đảm bảo tính kỷ luật, hợp pháp, hợp hiến; thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; mua sắm, thanh lý tài sản, thiết bị; thu, chi tài chính; tổ chức cán bộ; thi cử; dạy thêm, học thêm; chuyển trường, chuyển lớp; các khoản thu ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và toàn cơ quan, đơn vị, trường học.

Ngành GD&ĐT Tỉnh cũng thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đi kèm với chú trọng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trọng tâm là việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, trường học, quy định về đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tích hợp với môn Giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình, hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức và học sinh; thực hiện bồi dưỡng chuyên môn về kiến thức phòng, chống tham nhũng cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và môn Giáo dục kinh tế và pháp luật của các cơ sở giáo dục, cũng như tổ chức các hội thi, hội thảo và các buổi nói chuyện chuyên đề về xây dựng đạo đức liêm chính, trung thực trong thi cử và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra