Tuyên Quang:

Tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 27/09/2022 12:18
(ThanhtraVietNam) - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài chính ngân sách; chính sách xã hội, y tế, giáo dục, lao động, việc làm.

Đẩy mạnh công khai, minh bạch và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, 9 tháng đầu năm 2022 UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; triển khai thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong kỳ báo cáo, tỉnh Tuyên Quang được Thanh tra Chính phủ khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN”. Địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm Luật PCTN trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong kỳ, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN năm 2021; Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về thành lập tổ công tác đánh giá PCTN năm 2021.

Cùng với đó, hoàn thành báo cáo về công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực. Hoàn thành việc đánh giá công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/5/2022 về đánh giá công tác PCTN năm 2021; báo cáo kết quả công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022.

Cũng theo UBND tỉnh Tuyên Quang, địa phương đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, theo đó các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, như: quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài chính ngân sách và các lĩnh vực người dân quan tâm, như: chính sách xã hội, y tế, giáo dục, lao động, việc làm... Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Chấp hành nghiêm dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; bố trí nguồn kinh phí trong dự toán phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm. Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện 27 cuộc kiểm tra về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại các cơ quan, đơn vị; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 24 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về PCTN, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đơn vị cung cấp 

Qua thanh tra trách nhiệm, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và quy chế văn hóa công sở trong thực thi công vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong kỳ báo cáo đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 215 công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện; bộ máy các cơ quan, đơn vị tiếp tục được rà soát, sắp xếp, kiện toàn theo đúng quy định nhằm giảm đầu mối và các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện tốt việc quản lý tài chính công và nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Mặt khác, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hoàn thành việc tiếp nhận bản kê khai tài sản thu nhập, kết quả: tiếp nhận 1.071 bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 26/11/2021 về tổ chức thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021.

Kết quả, trong kỳ báo cáo, cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố mới 14 vụ, 34 bị can (07 vụ/22 bị can tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 04 vụ/07 bị can tội tham ô tài sản; 03 vụ/05 bị can tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản). Đoàn Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Na Hang tiến hành chuyển hồ sơ 01 vụ việc liên quan đến tài chính, ngân sách sang cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang theo quy định. Đoàn Thanh tra huyện Yên Sơn tiến hành chuyển hồ sơ 01 vụ việc liên quan đến tài chính, ngân sách sang cơ quan điều tra công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra