Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Triển khai 04 nhóm nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 20/02/2024 09:00
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, trong đó có 04 nhóm nội dung quan trọng.

Cụ thể, 04 nhóm nội dung đó là: (1) Tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; (3) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực; (4) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội và các tổ chức đoàn thể trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: https://mard.gov.vn/

Liên quan đến nội dung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực, Bộ NN&PTNT tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có chức năng kiểm tra, thanh tra theo đúng quy định của Luật Thanh tra và các Văn bản hướng dẫn; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ; nghiên cứu các chính sách đãi ngộ hợp lý đảm bảo cho những người làm công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yên tâm công tác, vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn tại Bộ NN&PTNT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, hành vi tẩu tán tài sản; Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tiếp tục tăng cường sự phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra các Bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành NN&PTNT.

Đặc biệt, Bộ NN&PTNT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra năm 2024 của Bộ theo Quyết định số 5364/QĐ-BNN-TTr ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ NN&PTNT; xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kê khai tài sản thu nhập tại một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ; Kiểm tra việc chấp hành luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán tại một số đơn vị thuộc Bộ và tổ chức sử dụng NSNN do Bộ quản lý; Kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng, đánh giá đầu tư tại một số dự án sử dụng nguồn vốn NSNN do Bộ quản lý; Thực hiện giám sát đánh giá các chương trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công, dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ; giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ; Tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra, kiểm tra; kịp thời đôn đốc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chậm nộp hoặc không nộp tiền, tài sản theo kết luận thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thực hiện các quy định bảo đảm cho việc thu hồi tài sản phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra; tịch thu triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do tham nhũng, tiêu cực (nếu có)./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra