Kon Tum:

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ hai, 13/06/2022 18:11
(ThanhtraVietNam) - Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ trong 6 tháng đầu năm 2022. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức và người dân đối với công tác đấu tranh PCTN ngày càng nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh.

Chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà tặng sai quy định

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tiếp tục được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 33 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN với 2.734 lượt người tham gia bằng nhiều hình thức, như: Lồng ghép nội dung PCTN trong các đợt tuyên truyền pháp luật, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, học tập chuyên đề; đăng tải và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân vào quyết tâm PCTN.

Về thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật PCTN, hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng danh mục các nội dung công khai, minh bạch để áp dụng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công khai theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công… Việc thực hiện công khai, minh bạch được thực hiện bằng nhiều hình thức (niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trang thông tin điện tử, phát hành ấn phẩm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương...).

Trong quá trình thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, định mức, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhiệm vụ phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch được giao. Mặt khác, xây dựng bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định hiện hành, đưa ra giải pháp quản lý tài chính, tài sản, sử dụng lao động hợp lý, tăng thu, tiết kiệm chi nhằm tăng thêm thu nhập hợp lý cho người lao động. Việc thực hiện nghiêm công tác công khai tài chính đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo dõi, giám sát quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh Kon Tum là qua thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác tại một số cơ quan, đơn vị, chưa phát hiện trường hợp nào tặng quà, nhận quà, sử dụng quà tặng sai quy định.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, có 26 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 155 cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, đã có 09/26 đơn vị đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 31/155 cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2021, một số đơn vị đã thực hiện điều động công chức do thực hiện tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị hành chính nên số đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi theo kế hoạch là do công chức, viên chức chưa đến thời hạn phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: kontum.gov.vn 

Tiếp nhận 9.714 bản kê khai tài sản, thu nhập

Trong kỳ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 9.714 bản kê khai tài sản, thu nhập (gồm 5.682 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; 3.807 bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; 46 bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và 179 bản kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ). Đồng thời, bàn giao cho Thanh tra Chính phủ các bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và hằng năm của các cán bộ thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Chính phủ theo quy định. Các bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai đầy đủ (6.102 bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết; 3.612 bản bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp).

Về thực hiện cải cách hành chính, hiện nay, tỉnh Kon Tum đã xây dựng mô hình một cửa hiện đại tại tất cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã (10/10 huyện, thành phố, 102/102 đơn vị cấp xã và 19/19 sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh). Trên địa bàn tỉnh có 1.258 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 196 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.062 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đạt tỷ lệ 71,31% trên tổng số thủ tục hành chính toàn tỉnh; đã tích hợp công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia 1.020 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đạt tỷ lệ 57,82% trên tổng số thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, 944/944 đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trả lương qua tài khoản.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Kon Tum thường xuyên chỉ đạo các các cấp, các ngành tăng cường công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị mình. Qua triển khai thực hiện, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ, công chức và người dân đối với công tác đấu tranh PCTN ngày càng nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra