Ninh Thuận:

Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba, 13/09/2022 20:20
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ và sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được triển khai có hiệu quả.

Các giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được địa phương thực hiện nghiêm túc, công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; gắn với việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong hoạt động; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tội phạm tham nhũng và chủ động trong phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng theo quy định.

leftcenterrightdel
 Một hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận

Tăng cường biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

UBND tỉnh luôn quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị đã xây dựng kế hoạch của nhiệm kỳ và định kỳ hàng năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên quan tâm, chú trọng đến các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đều tiến hành rà soát thường xuyên và thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết và niêm yết công khai tại trụ sở; cập nhật thông tin, dữ liệu có liên quan đến các lĩnh vực thực hiện; công khai thủ tục hành chính đăng tải trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân dễ theo dõi và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường; công khai, minh bạch trong các dự án, đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước; công khai quy hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở, đối tượng được giao đất làm nhà ở. Niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện, phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường và các điểm dân cư; đồng thời thực hiện việc công khai, minh bạch danh sách các hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để toàn thể nhân dân theo dõi, đóng góp ý kiến trước khi thực hiện việc cấp giấy. Công khai công tác lập quy hoạch, sử dụng đất đến năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt; công khai bản đồ quy hoạch trên cổng thông tin điển tử của các huyện, thành phố; công khai về tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ...

Đối với việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, UBND tỉnh quán triệt các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các quy định pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, đảm bảo việc quản lý thu, chi tài chính theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Các cơ quan, đơn vị đã ban hành và thực hiện tốt quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối cùng các ngành chức năng có kế hoạch thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả việc chấp hành các chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành nhiệm vụ của từng công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Đề án, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ nhằm phòng ngừa tham nhũng và thời hạn định kỳ chuyển đổi theo quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, danh mục các vị trí công tác cần phải chuyển đổi; triển khai thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định hiện hành. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện nghiêm túc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; đồng thời, triển khai đến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát thực hiện công tác điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng nhu cầu bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn được đào tạo; qua đó, đã góp phần phát huy năng lực trên nhiều lĩnh vực công tác được phân công, không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu của công chức, viên chức đối với tổ chức và công dân. Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác 132 công chức, viên chức.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 02/3/2021 về việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 và các văn bản hướng dẫn triển khai kê khai cho các sở, ngành, địa phương và hội đồng nhân dân các cấp. Việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định. Đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 16/01/2022 về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm năm 2021 gửi Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 08/BC-TTT ngày 13/01/2022 về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của các công chức do Thanh tra Chính phủ kiểm soát. Kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, có 2.807/2.807 người phải kê khai, đạt 100%.

Thu hồi qua thanh tra đạt 79%  

Được sự quan tâm của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình tội phạm tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiềm chế; các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm thường xuyên đối với công tác phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng, tạo chuyển biến rõ nét, nhất là công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, phát hiện được nhiều vụ tham nhũng xảy ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ tháng 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022, toàn ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 239 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, gồm 41 cuộc thanh tra hành chính, 174 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành, 24 cuộc thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Nội dung tập trung các lĩnh vực: quản lý sử dụng tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động giao thông vận tải, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, chăn nuôi, thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch Covid-19... Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý, thu hồi 5.058,142 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 79% (còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi); kiến nghị xử lý hành chính 05 tập thể, 18 cá nhân.

Bên cạnh đó, phát hiện, xử lý tham nhũng qua phản ánh, tố cáo 01 vụ việc công dân tố cáo công chức địa chính, xây dựng xã Cà Ná có hành vi “nhận hối lộ” để làm thủ tục hồ sơ cấp GCNQSD đất, số tiền là 10 triệu đồng. Phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra 01 vụ việc tại Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh. Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan gói thầu mua sắm hóa chất của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh sang cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh để giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện 02 vụ việc/8 bị can, đã kết thúc điều tra 02 vụ và đã chuyển  hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố 02 vụ. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố 01 vụ 02 bị can (vụ bà Trưởng Thị Tiến Lên, là công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Cà Ná) và 01 vụ 06 bị can (vụ nhà máy nước); Tòa án nhân dân tỉnh xét xử 02 vụ/03 bị cáo cấp huyện và 01 vụ cấp tỉnh.

Về xử lý tài sản tham nhũng, tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được là 239.875.364 đồng; thu hồi: 239.875.364 đồng, trong đó chủ yếu thu hồi bằng biện pháp tư pháp. Đồng thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong vụ việc nhận hối lộ để làm thủ tục hồ sơ cấp GCNQSD đất của bà Trưởng Thị Tiến Lên - Công chức Địa chính Xây dựng tại UBND xã Cà Ná. UBND xã Cà Ná đã tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân là bà Dương Thị Mỹ Diễm - Chủ tịch UBND xã Cà Ná. Tập thể UBND xã Cà Ná và bà Diễm đã nhận rõ khuyết điểm và tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cùng với cơ chế định hướng phát triển kinh tế thị trường như hiện nay, nhiều dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt thực hiện trên địa bàn tỉnh, bên cạnh đó cũng là điều kiện phát sinh tội phạm tham nhũng, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm cũng sẽ là yếu tố và nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp...liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, tham nhũng vặt. Do đó, trong thời gian tới, UBND tỉnh quán triệt các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác tuyển truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí thiết thực, hiệu quả. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận. Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng; đồng thời, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Tập trung chỉ đạo khắc phục các khâu, lĩnh vực còn yếu, nhất là chỉ đạo khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tiêu cực./.

 

 

Song Tú
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra