Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang:

Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính

Thứ năm, 09/11/2023 02:27
(ThanhtraVietNam) – Trong 2 tháng cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang cho biết, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính (TTHC), hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định.

Đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải phóng nguồn lực xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng chỉ số niềm tin của xã hội đối với bộ máy chính quyền tỉnh.

Quán triệt chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách TTHC nói riêng có sự chuyền biến tích cực; công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết TTHC nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguyên tắc nhanh chóng, thuận lợi, khách quan, minh bạch trong giải quyết TTHC.

Việc công bố, công khai, niêm yết đầy đủ TTHC tại nơi giải quyết và cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đã tạo thuận lợi trong thực hiện; việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ cổng đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã gắn kết với chuyển đổi số theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày một được cải thiện.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: dangcongsan.vn) 

Ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Bộ phận Một cửa (BPMC), tích cực triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại BPMC các cấp; rà soát, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích cực tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh giao dịch thanh toán trực tuyến và chứng thực điện tử.

Để đánh giá việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tại các cơ quan, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023, thành lập đoàn kiểm tra, đã triển khai thực hiện kiểm tra và thông báo kết luận kiểm tra tại UBND các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn.

Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém cũng như kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm soát TTHC, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong cổng tác kiểm soát TTHC.

Khắc phục tồn tại, hạn chế và đổi mới trong thực hiện TTHC

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC và các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp nói chung còn những tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, việc công bố, công khai TTHC chậm so với thời hạn quy định, nhất là các TTHC được quy định trong các Nghị quyết HĐND tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế...) ảnh hưởng đến việc tiếp cận, thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp dẫn đến tỷ lệ công khai, minh bạch của tỉnh thấp đạt 52,1%. Chất lượng quy định TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa đáp úng yêu cầu, khi triển khai khó thực hiện.

Bên cạnh đó, tiến độ rà soát đối với các nhóm TTHC nội bộ theo yêu cầu tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ chưa đáp ứng yêu cầu; kết quả rà soát chưa bảo đảm chất lượng, chưa đạt mục tiêu đề ra. Hầu hết các Sở, ban, ngành chưa chủ động trong rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ, nên kết quả còn đạt thấp.

Còn có hiện tượng “trên nóng, dưới lạnh”, thực hiện theo phong trào, chưa có sự quan tâm, sát sao của người đứng đầu để bảo đảm tính bền vững và thực chất của hoạt động cải cách, cung cấp dịch vụ công.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trên, Tổ công tác cải cách TTHC đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát các quy định về TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Rà soát, làin sạch dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Thực hiện làm sạch cơ sở dữ liệu TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, xong trước ngày 15/11/2023. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ cổng. Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra