Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trường học nếu để xảy ra tham nhũng

Thứ năm, 16/03/2023 19:21
(ThanhtraVietNam) - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trường học và đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác PCTN, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã xây dựng nhiều nội dung, kế hoạch để thực hiện trong năm 2023.

Tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định cần tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trường học ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác PCTN bằng cách triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Qua đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, HĐND Thành phố, UBND Thành phố về công tác PCTN. Cụ thể, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị ngành Giáo dục và Đào tạo cần xác định việc thực hiện công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; gắn PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn hóa công sở, trường học, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; bảo đảm việc tham gia tích cực của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tham nhũng, tiêu cực.

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, xuyên suốt để tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ làm cơ sở thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác PCTN trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trường học và của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN. Cũng như nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện quy định về việc cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trường học; các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCTN.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với các đối tượng để nâng cao sự hiểu biết, ý thức pháp luật trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị trường học bảo đảm hiệu quả, thiết thực như: Hoạt động văn nghệ, thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng sư phạm, cổng thông tin điện tử của đơn vị...

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành, thực hiện các quy định về PCTN tại cơ quan, đơn vị trường học, phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng, vi phạm tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ cơ quan, đơn vị trường học; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp nâng cao trách nhiệm của cơ quan, của người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện đúng các quy định về PCTN; xử lý nghiêm, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trường học khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

Thực hiện công tác PCTN đối với các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập

Xây dựng thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, văn hoá trường học, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa lành mạnh không tham nhũng.

Thực hiện tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị trường học; có trách nhiệm phản ánh, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng trong đơn vị; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra; tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, thiếu trách nhiệm, gây lãng phí đến tài sản nhà nước. Kịp thời thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; thu hồi tài sản tham nhũng thực hiện Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Chuyên đề số 15 “Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng”.

Tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thực hiện quy định việc công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong quy hoạch, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức…).

Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.

Nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức, viên chức của Ngành.

Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị trường học về công tác PCTN

Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị trường học (Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên…); nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN; phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị trường học.

Đặc biệt, tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân giám sát về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan, đơn vị trường học đúng quy định./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra