Vĩnh Long:

Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng

Thứ ba, 30/01/2024 12:58
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN,TC

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định Luật PCTN năm 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan; các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN, TC; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong công tác PCTN,TC; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, TC.

Đồng thời, xác định công tác PCTN, TC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị). Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ theo quy định của Luật PCTN năm 2018, các văn bản pháp luật có liên quan và trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng kế hoạch PCTN, TC cụ thể, chi tiết phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ, đặc thù hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Theo Kế hoạch, một số nội dung chính tập trung thực hiện như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN,TC đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, thành viên, hội viên và Nhân dân nắm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về PCTN,TC; nhận thức đầy đủ, sâu sắc tác hại, nguy cơ của tham nhũng với sự nghiệp phát triển của đất nước nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng tham gia tích cực PCTN, TC. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đức tính liêm khiết và tuân thủ nghiêm túc các chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước; các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiệp nhà nước; Công ty cổ phần nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định Luật PCTN và quy định pháp luật có liên quan và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận tố cáo hành vi tham nhũng (Ảnh: CTTĐT.VL) 

Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nội dung như, công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân. Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Công khai việc thực hiện các chính sách, pháp luật khác mà theo quy định phải công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành, công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai kết quả thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng, về kiểm soát xung đột lợi ích; Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thực hiện tốt việc cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý; thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách.

Thiết lập, công khai các hình thức tiếp nhận tố cáo hành vi tham nhũng (số điện thoại đường dây nóng; địa chỉ hộp thư điện tử...), để tiếp nhận, xem xét, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quy định của pháp luật về PCTN,TC; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN,TC và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng; giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN,TC.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra