MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 01/2023

 

Thư chúc mừng năm mới của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

Lan Anh (tổng hợp): Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội

TS. Đinh Văn Minh: Luật Thanh tra sửa đổi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra

Ngô Tân: Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ

TTVCC Đặng Văn Bình: Thanh tra các dự án đầu tư công

TS. Phạm Thị Hương: Khoảng trống trong thanh tra kiểm tra thuế

Bảo Anh - Quang Huy (thực hiện): Khắc phục chồng chéo trong thanh tra kiểm tra tại Khánh Hòa

Thái Minh: Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Quảng Ninh

K. Dung (thực hiện): Chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Quảng Trị

PGS,TS. Lê Văn Cường: Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Thượng úy, Ths. Trương Văn Tuấn - Trung úy Hàn Anh Tuấn: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các tập đoàn kinh tế nhà nước

Tú Anh - Huy Trần (thực hiện): Bộ tiêu chí đánh giá toàn diện các mặt công tác phòng, chống tham nhũng

Nguyễn Thị Thu Hằng: Học Bác tinh thần đón Tết tiết kiệm

Hà Tuấn: Một số kinh nghiệm từ phong trào thi đua

Song Tú: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TW