MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 01/2024

 

4. Thư chúc mừng năm mới 2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ

6. Nguyễn Đức Mạnh: Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

14. Ngô Tân: Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao

20. Thiếu tá, TS. Nguyễn Thị Thu Hoài: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân

26. TS. Đoàn Văn Tạo: Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn phòng ngừa, xử lý rủi ro trong hoạt động thanh tra

32. Ths. Lê Công Hữu: Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về tiếp công dân tại Quảng Bình

36. Nguyễn Anh Hoàng: Bàn về một số vấn đề khiếu nại hành chính trong Luật Khiếu nại

40. Lan Anh: Tạp chí Thanh tra và Ban Tiếp công dân Trung ương: Hai con đường, chung một điểm đến

46. Thiếu tá, TS. Vũ Việt Hà: Mối quan hệ giữa kiểm soát quyền lực nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

52. Lê Quang Kiệm: Phòng, chống tham nhũng và tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất công

58. Bảo Anh: Từ diễn đàn Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

64. Hoàng Minh: Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Cơ chế đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng

70. Ngô Nữ Thùy Linh: Đường quê ngày Tết

72. Đỗ Quyên: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính

78. BBT: Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn - Kinh nghiệm của Indonesia