MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 2/2022

 

CHÍNH LUẬN

Trang 3. PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên: Những cống hiến, sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trang 7. Nguyễn Văn Toàn: Đồng chí Trường Chinh với công cuộc đổi mới

Trang 10. Phỏng vấn Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn: Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trang 12. TS. Nguyễn Thị Dung: Tăng cường cơ chế bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trang 17. Ths. Nguyễn Thị Ngọc Cảnh: Xây dựng văn hóa phê bình trong Đảng hiện nay

Trang 19. K.Dung: Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Triển khai có hiệu quả Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”

Trang 23. Nguyễn Văn Thuyên: Phương thức đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay về tư tưởng Hồ Chí Minh

Trang 26. Thiếu tá, TS. Nguyễn Văn Triều: Thực hiện tốt công tác cán bộ góp phần phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Trang 29. Nguyễn Viết Thạch: Quy trình nghiệp vụ xác minh tài sản, thu nhập - Một số vấn đề cần quan tâm

Trang 33. Ths. Luật gia Lê Quang Kiệm: Hoàn thiện khái niệm “lợi ích nhóm” trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay

Trang 37. Trung úy Hàn Anh Tuấn: Lịch sử phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở nước ta từ năm 1945 đến nay

Trang 40. TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy: Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Trang 43. Thượng úy, Ths. Chu Đại Dương: Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam

Trang 46. TTVC Nguyễn Thị Ngọc Lý - TTV Hà Thị Giang: Một vài suy nghĩ về việc đề xuất xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trang 49. Hữu Bằng: Mong manh sưa trắng

Trang 50. Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy: Trên bến sông Xuân

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Trang 54. Dương Nguyễn: Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Trang 57. Trần Bắc: Văn bản mới ban hành.

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Trang 59. PV: Mô hình kiểm soát tài sản, thu nhập của Cộng hòa Pháp.