MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 2/2023

TH: Cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể

Ngô Tân: Triển khai kịp thời, hiệu quả Luật Thanh tra

TS: Ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Song Tú: Đổi mới công tác kiểm tra giám sát của Đảng

TTVCC. Đặng Văn Bình: Để yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp hồ sơ tài liệu và báo cáo giải trình hiệu quả

Trần Huy Trường: Thanh tra tài chính đối với thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp

Hà Tuấn (thực hiện): Thanh tra Vĩnh Phúc phấn đấu là “tai mắt của trên, là người bạn của dưới”

Hoàng Minh: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Thanh Hóa

Nguyễn Công Huyên: Kiến nghị đẩy lùi góc khuất trong hoạt động chống tham nhũng, tiêu cực từ một số vụ án

Ths. Vũ Lê Tùng Giang: Giám sát an toàn các tổ chức tín dụng ở Nhật Bản