MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 03/2024

4. TS. Đinh Văn Minh: Quán triệt và thực hiện nghiêm quy định 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị để thanh tra thực sự là “tấm gương cho người ta soi mặt”

10. Bảo Anh: Chấn chỉnh, khắc phục triệt để các vi phạm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ cuộc thanh tra

16. Hoàng Minh: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ Thanh tra Chính phủ

22. Hàn Anh Tuấn - Trương Văn Tuấn: Quy định 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị - “lá chắn thép” vững chắc trong bảo vệ Đảng và Nhà nước

28. PGS, TS. Lê Văn Cường: Gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác cán bộ

34. Dương Nguyễn: Luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

40. BBT: Danh sách luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ - Thanh tra Chính phủ

42. TS. Lê Trung Kiên: Tinh thần Luật “Hồi tỵ” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

46. Nhóm PV: Luân chuyển, điều động cán bộ - Nhìn từ thực tiễn

52. Lan Anh: Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác – Khi tất cả cùng nhìn về một hướng, vì lợi ích chung

56. K. Dung: Công tác luân chuyển, điều động cán bộ - Từ kinh nghiệm của Kiểm toán nhà nước

60. Ths. Nguyễn Quốc Vương: Công tác thanh tra hành chính góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

66. TS. Đoàn Thanh Kỳ: Cần phối hợp thống nhất, nhịp nhàng, chú trọng vào hiệu quả thực chất, không hình thức

70. Minh Phương: Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân

74. TS. Nguyễn Thị Mai Thoa - Ths. Phan Khuyên: Một số kiến nghị tiếp tục nâng cao trách nhiệm giải trình của Chính phủ trước Quốc hội

80. Nguyễn Thị Thùy Linh: Tạo sức đề kháng của thanh niên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

84. TS. Trần Văn Long: Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra 2022

88. Thiên Bình: Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc