MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 04/2024

4. Nguyễn Đức Mạnh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra trong giai đoạn hiện nay

12. Đoàn Hồng Phong: Ba Nghị quyết một mục tiêu nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ

18. Hoàng Minh: Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ: Một Nghị quyết mang tính nhân văn, xây dựng

22. Nguyễn Tạo: Quy trình khắc phục các vi phạm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ cuộc thanh tra

26. K. Dung: Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ để toàn ngành Thanh tra nâng cao chất lượng thực thi công vụ

32. Minh Nguyệt: Vụ I (Thanh tra Chính phủ): Triển khai hiệu quả các cuộc thanh tra lớn, được dư luận xã hội quan tâm

38. Dương Nguyễn: Đổi mới, sáng tạo không để tồn đọng Kết luận thanh tra

42. Ngô Tân: Đẩy mạnh giám sát, thẩm định để đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng thanh tra

48. Lan Anh: Vận dụng Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ, Thanh tra Bộ Y tế triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thanh tra

52. Đình Thuyết: Bạc Liêu: Quy chế Đoàn thanh tra giúp hạn chế tiêu cực trong hoạt động thanh tra

56. TS. Đoàn Văn Tạo: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động Đoàn thanh tra tại địa phương

60. Hà Tuấn: Thanh tra tỉnh Nam Định: Chú trọng công tác thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra

64. TS. Đinh Văn Minh: Đẩy mạnh thanh tra diện rộng, thanh tra chuyên đề góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

70. PGS, TS. Nguyễn Thị Tố Quyên: Nhiều vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương về pháp luật thanh tra được Thanh tra Chính phủ làm rõ, giải đáp

76. Ths. Trần Ngọc Thạch, Ths. Nguyễn Thị Hồng Thắm: Những quy định mới của Luật Thanh tra năm 2022 về việc xây dựng, ban hành Kết luận thanh tra

82. K. Dung: Công tác luân chuyển, điều động cán bộ - Từ kinh nghiệm của Kiểm toán nhà nước

86. TS. Đinh Lương Minh Anh: Một số kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về công tác thanh tra trong nền hành chính công vụ