MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 5/2022

 

CHÍNH LUẬN

Trang 3. Bảo Anh (phỏng vấn): Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần chuyển biến tích cực công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trang 7. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc: Trách nhiệm “nêu gương” của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trang 14. Nguyễn Ngọc Quang - Nguyễn Văn Thuyên: Từ bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, rèn luyện góp phần xây dựng đất nước hùng cường

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trang 19. TS. Trần Văn Long: Giám sát hoạt động thanh tra - Quy định và những vấn đề đặt ra

Trang 25. TTVCC Đặng Văn Bình: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của trưởng đoàn thanh tra (tiếp theo và hết)

Trang 32. Trung tá, Ths. Hoàng Văn Sóng: Vai trò công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kiểm soát quyền lực đối với việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân

Trang 36. Thượng tá, Ths. Trịnh Duy Niệm: Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công an Thanh Hóa

Trang 40. TS. Phạm Thị Anh Đào - Nguyễn Thị Yến Nhi: Bàn thêm về hình thức tố cáo trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay

Trang 43. Quỳnh Nga: Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra Hà Nội

Trang 46. TS. Tăng Thị Thiệm - Ths. Đào Minh Tuấn: Thanh tra, kiểm toán - Công cụ hữu hiệu phát hiện sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý vốn đầu tư công

Trang 50. Lan Anh: Lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trang 53. Ngô Đăng Tân: Một số vi phạm qua hoạt động thanh tra ngân hàng

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trang 56. Mai Hoàng: Mùa phượng vỹ đơm bông

Trang 58. Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh: Dưới gốc cây Pơmu

 

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Trang 61. Dương Nguyễn: Một số quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân

Trang 64. Trần Bắc: Văn bản mới ban hành

 

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Trang 66. TS. Phạm Thị Hương: Kinh nghiệm quốc tế về mô hình đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam