MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 06/2024

 

4. TS. Vũ Trung Kiên: Nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với báo chí và vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

8. Hoàng Minh: Báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng

14. M. Phương: Xây dựng môi trường văn hóa báo chí là vấn đề sống còn của cơ quan báo chí

20. PGS, TS. Đỗ Thị Thu Hằng: Báo chí điều tra - Công cụ đắc lực trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

30. Lan Anh: Báo chí - nhân tố quan trọng trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

34. Minh Bạch: Hành lang pháp lý để báo chí tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng

40. Hà Tuấn: Bàn về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong tình hình hiện nay

44. K. Dung: Tăng cường chuyển đổi số trong báo chí - truyền thông

50. Minh Nguyệt: Tạp chí Thanh tra triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng

56. Vũ Anh: Thành phố Hồ Chí Minh: Tạo điều kiện để báo chí thực hiện giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

60. Kim Dung (thực hiện): Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Nhìn từ công tác luân chuyển, điều động cán bộ của Kiểm toán nhà nước

66. TS. Nguyễn Quốc Văn: Một số vấn đề cơ bản về kiểm soát quyền thanh tra

74. TS. Trần Văn Long: Nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh tra (tiếp theo và hết)

80. Bùi Thị Hoàng Khuyên: Một số quy định nhằm ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật, đạo đức trong hoạt động báo chí

84. Ths. Nguyễn Thu Hà: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Singapore, Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam