MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 7/2023

4. Bảo Anh: Niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội

10. Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ: Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý qua thanh tra

16. TS. Nguyễn Quốc Văn: 20 năm một chặng đường - Thách thức và triển vọng

26. PGS, TS. Trương Thị Hồng Hà: Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

34. TTVCC. Đặng Văn Bình: Kỹ năng xử lý tình huống của Trưởng đoàn thanh tra

40. Hà Tuấn: Thanh tra trách nhiệm các tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

46. Mai Văn Duẩn: Liêm chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

52. TTVC, Ths. Nguyễn Thị Hồng Thắm: Bàn về quyết định giải quyết khiếu nại hết thời hiệu khởi kiện

58. Thái Minh: Thanh tra đầu tư xây dựng tại Điện Biên

66. NCS. Hà Thị Hằng: 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

74. Ngọc Nhi: Nghị định số 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền