MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 9/2023

 

4. TS. Lê Trung Kiên: Tuyên ngôn độc lập - thành quả của quá trình đấu tranh vẻ vang của dân tộc giành độc lập

8. Nguyễn Đức Mạnh: Phản bác các luận điệu xuyên tạc giá trị, ý nghĩa cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

16. Lan Anh: Quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

20. K.Dung (thực hiện): Nghệ An triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng

26. Hà Tuấn: Phòng, chống tham nhũng nhìn từ chỉ số PCI 2022

32. TTVCC. Đặng Văn Bình: Kỹ năng xử lý tình huống của Trưởng đoàn thanh tra (tiếp theo và hết)

40. TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy: Phân định hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra theo Luật Thanh tra sửa đổi

44. TS. Đinh Lương Minh Anh: Hoàn thiện pháp luật về thanh tra theo phương pháp quản lý rủi ro

50. Ngô Tân - Mai Linh: Nâng cao chất lượng quản lý nợ công - nhìn từ thực tiễn hoạt động thanh tra

56. TS. Đoàn Thanh Kỳ: Lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

60. Đỗ Quyên: Cải cách hành chính trong cấp, đổi thẻ thanh tra

64. BBT: Kinh nghiệm của Vương quốc Anh trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin