MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 12/2023

4. TS. Nguyễn Thị Thu Trang,  Ths. Hà Tiến Linh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng hiện nay

12. Quỳnh An: Thanh tra Chính phủ điều động, luân chuyển cán bộ nhằm tạo bước đột phá trong chỉ đạo, điều hành

16. TS. Phạm Thị Vui: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

22. Nguyễn Mạnh Cường: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

28. Vũ Anh: Hoạt động của ngành Thanh tra góp phần ổn định, phát triển kinh tế địa phương

32. Lan Anh: Nhiều chuyển biến và kết quả tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

36. Minh Nguyệt: Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

40. Dương Nguyễn - Huy Trần: Vai trò của Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong quá trình thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

44. TS. Tạ Thu Thủy: Giám sát của cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng nhằm phòng, chống tham nhũng

52. Trung tá, Ths. Nguyễn Phú Phương: Nhận diện, phòng chống tác động chuyển hóa chính sách pháp luật và “lợi ích nhóm” trong xây dựng và ban hành văn bản pháp luật

58. Sơn Tây: Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nhiều công tác, hoạt động quan trọng

62. Dương Nguyễn: Nỗ lực chống tham nhũng ở Uzbekistan

70. PV-BT: Tổng mục lục Tạp chí Thanh tra năm 2023