Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2023

Thứ sáu, 26/05/2023 10:59
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2023.

Theo Thanh tra tỉnh, mục đích của kế hoạch là triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Thanh tra tỉnh cũng đã đề ra những nội dung cụ thể, như:

Về công tác xây dựng pháp luật: Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng; tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở địa phương và Trung ương gửi đến lấy ý kiến; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ.

Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, trình UBND tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Phối hợp Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện kế hoạch nêu trên (Ảnh: ĐT) 

Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật: Thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; chủ trì, xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương gửi Sở Tư pháp…

Về công tác bồi thường của Nhà nước: triển khai công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2023 về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Về công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp: Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các Chương trình, Kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng: Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của cơ quan. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan.

CTV - Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra