Cần Thơ: Kiến nghị thu hồi về Ngân sách Nhà nước hơn 5 tỷ đồng

Thứ năm, 16/06/2022 10:41
ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ triển khai 92 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm gần 8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 5 tỷ đồng, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ triển khai 92 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 43 cuộc thanh tra hành chính và 49 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành).

Qua thanh tra, kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm 7,94 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 5,94 tỷ đồng (đã thu hồi 2,17 tỷ đồng); kiến nghị xử lý khác 2 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 31 tập thể, 86 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ; ban hành 263 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,58 tỷ đồng, đã thu nộp Ngân sách Nhà nước 1,08 tỷ đồng. 

Cùng thời gian, các cơ quan hành chính trên địa bàn Thành phố đã tiếp 1.263 lượt với 1.311 người; tiếp 2 lượt đoàn đông người. Tiếp nhận 1.514 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (trong đó, có 1.393 đơn tiếp nhận trong kỳ và 121 đơn kỳ trước chuyển sang). Qua phân loại, xử lý có 560 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 99 đơn; tố cáo 20 đơn; phản ánh, kiến nghị 441 đơn), còn lại là đơn không thuộc thẩm quyền, đã hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Các ngành, các cấp của Thành phố đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 90/99 đơn khiếu nại và 18/20 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền và 360/441 đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 81,6%.

Hồng Thơ
VP Thanh tra TP Cần Thơ
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra