Cần Thơ: Phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 11 tỷ đồng

Thứ tư, 18/01/2023 09:21
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm cao, toàn ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong năm 2022, toàn ngành đã triển khai 234 cuộc thanh tra, kiểm tra, vượt 17% kế hoạch năm, tăng 38 cuộc so với năm 2021 (trong đó có 98 cuộc thanh tra hành chính và 136 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm 11,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng (đã thu hồi 5,83 tỷ đồng); kiến nghị xử lý khác 2,2 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 132 tập thể và 450 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 06 vụ; ban hành 668 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5,28 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 4,2 tỷ đồng.

Cụ thể, thanh tra thành phố triển khai 28 cuộc thanh tra, kiểm tra, vượt 22% kế hoạch năm (trong đó có 26 cuộc theo kế hoạch và 02 cuộc đột xuất). Đến nay, đã ban hành 18 kết luận thanh tra và 08 báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định. Qua các kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm 7,51 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 6,2 tỷ đồng (đã thu hồi 3,62 tỷ đồng), kiến nghị xử lý khác 1,31 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 105 tập thể, 383 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến nội dung thanh tra;

Thanh tra sở, ngành, quận, huyện triển khai 70 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 66 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 04 cuộc thanh tra đột xuất). Nội dung thanh tra chủ yếu trên lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài chính, quản lý đất đai, thanh tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm 3,64 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2,91 tỷ đồng (đã thu hồi 2,19 tỷ đồng); kiến nghị xử lý khác 736 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 27 tập thể, 67 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ.

Cùng thời gian này, các tổ chức thanh tra tại sở, ngành thành phố đã tiến hành 136 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 107 cuộc theo kế hoạch, 29 cuộc đột xuất). Ngoài ra, đã triển khai 6.723 cuộc kiểm tra thường xuyên đối với 1.322 tổ chức và 11.703 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 675 tổ chức và cá nhân vi phạm với số tiền 359 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 200 triệu đồng (đã thu hồi 21 triệu đồng), kiến nghị xử lý khác 159 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ; buộc tháo dỡ 01 cờ trang trí, 18 pano, 02 bảng quảng cáo, 84 băng rôn tuyên truyền, quảng cáo đặt, gắn, treo sai quy định, bị sút xổ làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 25 trường hợp; tước quyền sử dụng phù hiệu xe 08 trường hợp; tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 01 trường hợp; tạm giữ 06 phương tiện; ban hành 668 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5,28 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 4,2 tỷ đồng, đạt 79,5%.

leftcenterrightdel

Phó Chánh Thanh tra thành phố Lê Hoàng Thông thông qua báo cáo tại Hội nghị Tổng kết. (Ảnh: Thanh Phong) 

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ hướng đến thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra, triển khai thực hiện 200 cuộc thanh, kiểm tra. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; Đầu tư xây dựng; mua sắm trang thiết bị; Thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng…

Hoạt động thanh tra chuyên ngành chú trọng thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân, nhất trên các lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 của ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Hồng Tho)

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước cấp trên trong công tác thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra. Quan tâm việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm từ các cuộc thanh tra đã tiến hành.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Chăm lo, xây dựng và phát huy đội ngũ cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra; Quyết định số 08-Qđi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp. Công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Phát động phong trào thi đua năm 2023; khen thưởng kịp thời, thiết thực, động viên công chức phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hồng Tho
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra