Quảng Ngãi:

Chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong thực hiện TCD, giải quyết KNTC, PCTN tại huyện Sơn Hà

Thứ hai, 26/02/2024 16:12
(ThanhtraVietNam) - Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 1268/TB- TTT về việc thực hiện chính sách, pháp luật và trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện Sơn Hà, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra hàng loạt tồn tại hạn chế về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN); việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất lâm nghiệp (từ năm 2020 đến tháng 10/2022) trên địa bàn này

Cụ thể, trong công tác TCD, giải quyết KNTC, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra (trừ Phòng Kinh tế và Hạ tầng) đều không ban hành Nội quy TCD; các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng không ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho công chức kiêm nhiệm thực hiện công tác TCD, tiếp nhận và xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh. Có 05 đơn vị không thực hiện báo cáo định kỳ về công tác TCD, giải quyết KNTC theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 và Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh còn xác định nội dung đơn chưa đúng với bản chất vụ việc, nhầm lẫn giữa khiếu nại với kiến nghị phản ánh, giữa tranh chấp và kiến nghị (UBND huyện Sơn Hà và các xã Sơn Thành, Sơn Hải); thực hiện trình tự, thủ tục xử lý đơn còn chưa chính xác (Phòng Tài nguyên và Môi trường); xử lý đơn tố cáo còn trễ thời hạn so với quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Tố cáo năm 2018 (UBND huyện).

leftcenterrightdel
Một góc trụ sở huyện Sơn Hà 

Ngoài ra, trong quá trình hòa giải tranh chấp đất đai tại các xã còn có sai sót về hồ sơ, trình tự thủ tục theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ[1]UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi như: không lập sổ thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, không có văn bản giao công chức thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp (UBND các xã Sơn Hải, Sơn Hạ); tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai khi công dân chưa phát sinh đơn yêu cầu hoặc khi người tranh chấp và người bị tranh chấp không liên quan đến quyền sử dụng thửa đất có tranh chấp (thị trấn Di Lăng, UBND các xã Sơn Thượng, Sơn Hải); không thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để tổ chức hòa giải (UBND các xã: Sơn Thượng, Sơn Hải, Sơn Hạ); lập Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không đúng mẫu, không đủ nội dung (UBND các xã: Sơn Thượng, Sơn Hải, Sơn Hạ, Sơn Thành).

Về thực hiện pháp luật về PCTN còn một số sai sót như Kế hoạch PCTN các năm 2021, 2022 của UBND huyện Sơn Hà có nội dung chỉ đạo, phân công các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN là chưa phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương. Một số cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch nhưng không cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và không bám sát nội dung Kế hoạch của UBND huyện.

Một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định; một số xã có báo cáo định kỳ nhưng không cụ thể, không bám sát các nội dung theo yêu cầu tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP và Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước, công khai, minh bạch trong việc mua sắm tài sản công còn chưa toàn diện, đầy đủ như: không công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính, không báo cáo tình hình thực hiện ngân sách xã hằng quý, 6 tháng theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính .

UBND các xã: Sơn Hải, Sơn Thành, Sơn Thượng, Sơn Kỳ, Sơn Hạ và thị trấn Di Lăng công khai còn thiếu nội dung trong quản lý và sử dụng đất tại địa phương theo quy định tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại UBND huyện còn có các sai sót như: Tổng hợp thiếu đối với các trường hợp thuộc đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức có chức danh văn hóa - xã hội, phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp là không đúng đối tượng theo Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; chưa tham mưu thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 03 công chức có thời gian công tác quá 05 năm tại vị trí kế toán, kiểm tra quyết toán kinh phí là chưa đúng quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; lập danh sách chuyển đổi vị trí công tác đối với chức vụ Phó Trưởng phòng là không đúng đối tượng chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nội bộ của UBND thị trấn không cùng chuyên môn, nghiệp vụ là không đúng phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập của UBND huyện còn có các sai sót, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và kê khai hằng năm đối với các chức danh không thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định kèm theo Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh; không lập danh sách và yêu cầu kê khai lần đầu đối với các trường hợp chuyển từ viên chức thành công chức và công chức mới được tuyển dụng là chưa đúng quy định tại Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng; không yêu cầu các đối tượng kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác bổ nhiệm theo đúng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng; Biên bản họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 còn thiếu chữ ký xác nhận của đại diện Công đoàn là không đúng quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP (thị trấn Di Lăng); không lập Biên bản kết thúc niêm yết các bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP (UBND 02 xã Sơn Hải, Sơn Hạ).

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chánh Thanh tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND Sơn Hà chấn chỉnh các sai sót trong công tác TCD, giải quyết KNTC và PCTN:

Thứ nhất, chủ động phối hợp với UBND huyện Trà Bồng kiểm tra, rà soát, tổng hợp lại diện tích, chủ sử dụng đất cụ thể đối với các trường hợp đã kê khai, dẫn đạc nhằm đảm bảo tính chính xác làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo chặt chẽ, đúng đối tượng; đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết đo đạc, xác định chủ sử dụng đất trên thực địa (đối với diện tích chưa được kê khai, dẫn đạc 350,50ha).

Thứ hai, chỉ đạo Thanh tra huyện Sơn Hà khắc phục các sai sót trong việc tham mưu xử lý đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà; hướng dẫn các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và báo cáo định kỳ về công tác PCTN đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch công tác PCTN của huyện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP.

Thứ ba, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã trên địa bàn để nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn việc chuyển đổi vị trí công tác không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/72019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra